Технически проблем ще забави изплащането на дължима през този месец лихва на държателите на облигации, издадени от Етап - Адресс АД.

От съобщение в сайта на БФБ става ясно, че дружеството е изпълнило ангажиментите си и на 23 август е превело на Централен депозитар нужната сума за погасяване на дължимото главнично плащане, която е в размер на 102 636.99 лв.

Поради технически причини, независещи от дружеството, то ще се забави с "няколко дни" след датата на падежа, която е 27 август.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!