Ново пътно дружество учреди Трейс груп холд АД. То се нарича Трейс Роудс ЕАД и е учредено на 6 август.

Предметът му на дейност е строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътища, пътни принадлежности и съоръжения, проектантско-инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, както и всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и всякакви други дейности,  незабранени със закон.

Капиталът на Трейс Роудс ЕАД е в размер на 50 000 лева, разпределен в 50 000 броя акции по 1 лев всеки. Едноличен собственик на капитала е Трейс Груп Холд АД.

Дружеството ще се управлява от Съвет на директорите в състав Митко Харалампиев Берберов, Цветан Иванов Цонев и Николай Ганчев Михайлов. Изпълнителен директор е Митко Харалампиев Берберов.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!