Неконсолидираната нетна печалба на Трейс груп Холд АД намалява с 19% до 2.7 млн. лв. за деветмесечието на годината. Основната причина е значително увеличение на разходите за външни услуги до 8.88 млн. лв.

Дружеството е реализирало 29% ръст на приходите от продажби до 19.32 млн. лв. спрямо същия период на 2007 г., показва отчетът на дружеството.

В средата на седмицата стана ясно, че акционерите на Терйс Груп Холд ще гласуват на извънредно Общо събрание проект за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството. Събранието е насрочено за 8 януари 2009 г. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване, се предвижда да бъде до 3% от общия брой акции, издадени от дружеството. Срокът на извършване на изкупуването няма да е по-дълъг от пет години.

На събранието ще се гласува за овластяване на Съвета на директорите на компанията за фиксиране на параметрите по обратното изкупуване.