Сплит на акциите си в съотношение 10: 1 подготвя Унипак АД- Павликени. Като запазва размера на капитала, който е в размер на 1.136 млн. лв., дружеството преразпределя неговия размер по следния начин: от 113 599 акции с номинална стойност 10 лева, капиталът се разпределя в 1 135 990 акции с номинална стойност един лев всяка.

Решението предстои да бъде взето на извънредно общо събрание на акционерите. То е насрочено за 21 декември в град Павликени. При липсата на кворум то ще се проведе на 11 януари.

Унипак АД – Павликени е водещ производител на опаковки от картон за хранитулновкусовата промишленост. Работи основно за местния пазар.На днешната сесия на фондовата борса цената на акциите му се търгуват без изменение или 200 лева за брой.