Валутният борд в България е стабилен, според последния доклад на "Юробанк И Еф Джи Гърция",  съобщиха от финансовата институция. Заключението на звеното за анализи и прогнози е, че предимствата на българския валутен борд са строгата фискална дисциплина, значителните валутни резерви на страната, както и по-благоприятната циклична крива на българската икономика в сравнение с Балтийските страни например.

Изводите на експертите сочат, че при липса на нови, значими сътресения в международен план или на сериозни грешки във вътрешната политика на страната, като например нарушаване на фискалната дисциплина, пазарните участници сами – без подкрепата и активното участие на българското правителство - не биха могли да наложат обезценка на лева и прекратяването на валутния борд.

Поддържането на валутен борд до момента на присъединяване на България към Еврозоната е политически най-лесният за изпълнение сценарий, тъй като се избягват негативните ефекти от девалвацията на валутата в краткосрочен план. Този избор също така не налага да се променят изпитаните правила на пазара, които осигуряваха макроикономическата стабилност през последните десет години. От друга страна това отлага нужната корекция на реалния валутен курс и по този начин съществува риск България да не може да бъде конкурентноспособна, веднъж влязла в Еврозоната.

Обезценяване на лева в момента на влизане в ERM II е възможен сценарий, но той води след себе си огромен макроикономически риск, поради големия размер заеми в чужда валута на частния сектор и потенциалните последствия върху вътрешното търсене и вероятността за инфлация в средносрочен план, се отбелязва в доклада.

Прогнозата е, че България ще се присъедини към Еврозоната по-късно отколкото са официално изразените очаквания към момента.