Съветът на директорите на "Нортек" АД, Варна свиква общо събрание на акционерите на 8 януари 2008г. На акционерите ще бъде предложено решение Нортек да придобие статут на публично дружество и след приемането на проспект за първично публично предлагане от КФН дружеството да бъде вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисия, съобщава "Държавен вестник". На акционерите ще бъде предложено да приемат и устав при условие, че дружеството бъде вписано в регистъра на публичните дружества. Общото събрание ще избере централен всекидневник, където ще бъде публикувана обявата за първичното публично предлагане.