Едва в края на 2011 г. икономиката на страната ще се върне до нива на растеж, близки до потенциала. Това прогнозират икономистите на УниКредит Груп. Анализаторите посочват, че възстановяването зависи от няколко основни фактора - степента на стабилизация на търговските партньори на България, апетитът за риск към страните от „Нова Европа”, както и от интензитета на прилагането на реформите в държавата и напредъка в усвояването на средствата от Европейския съюз.

Положителни сигнали в производството и износа

През първите месеци на тази година, след резкия спад на производството през миналата година /растеж на БВП от -5% през 2009 г./ и с появата на ясни признаци на стабилизиране, икономическите новини станаха по-позитивни. Данните за платежния баланс показват онова, което вече се усещаше и се виждаше от показателите за дейността - възстановяването започна, водено от нарастване на износа и материалните запаси, като продължава със съпоставими с тези в другите нововъзникващи европейски пазари темпове, се посочва в анализа.

При сектора на домакинствата се наблюдава противоположното действие на два фактора – от една страна, ниската инфлация спомага за запазване на реалните доходи, а от друга - твърде ограничените продажби на дребно, съчетани с все още ниските показатели за доверие предполагат, че домакинствата все още не са склонни да потребяват. От сектора на домакинствата ще дойде и основното предизвикателство за възстановяването на икономиката – ескалиращата безработица. Според икономистите адаптирането на пазара на труда, което има основно значение за ребалансиране на икономиката, се изразява по-скоро в нарастване на безработицата, отколкото в по-значимо намаляване на заплатите.

Ясни признаци за стабилизация на цените на жилищата

Икономистите посочват отслабения жилищен пазар като основа на причините за рецесията в България, като според техните изчисления средните цени на жилищата в страната паднаха с над 30% от най-високите си нива.

Положителното е, че намалението на цените на жилищата се забави до само 2% на тримесечна база през четвъртото тримесечие на 2009 г., като същевременно, 12 от 28 региона докладваха положителна промяна на цената на тримесечна база. Въз основа на това може да се предположи, че е започнал процес на стабилизиране на цените на жилищата в много региона на страната. Изненадващо, цените на жилищата на морския бряг, който се считаше за „най-прегрятата” локация по време на бума в строителството, продължи да спада с по-бавни темпове отколкото средните нива за пазара, което показва, че е необходимо повече време за осъществяване на ре-балансиране в тези конкретни области, обяснява Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк.

Поради всички тези причини, ръстът на БВП ще остане на отрицателна територия и през по-голяма част от 2010 г., според прогнозите на УниКредит.

Анализаторите на групата посочват, че устойчивото възстановяване включва много повече от отчитане на растеж на БВП и на практика започва, когато компаниите и банките изчистят балансите си и икономиката започне отново да създава нови работни места.

Положителна роля за бъдещото възстановяване на икономиката на страната, има по-ниско равнище на държавен дълг и добро състояние публичните финанси в сравнение много други нововъзникващи пазари.

Силни страни:

Няма да са необходими агресивни мерки за фискална консолидация през следващите години, заради по-добрата фискална позиция в сравнение с останалите развиващи се пазари

Силна ангажираност за осъществяване на структурни реформи

Неизползван потенциал за увеличаване на растежа чрез по-добро използване на фондовете на ЕС

Слаби страни:

Голям външен дълг на частния сектор

По-бавна динамика на приспособяване

Ре-балансирането на външната позиция не е приключило

Макроикономически показатели:

 

                                               2008                 2009(П) 2010(П) 2011(П)

БВП (в млрд. евро)                 34.1                 33.9                 34.4                 36.0

БВП на глава от                      4485                 4479                 4570                 4804                

населението (в евро)             

БВП (годишна база)                 6.0%                -5.0%               -1.0%               2.2%

Нетни ПЧИ (в млрд. евро)       6.2                   3.3                   2.5                   2.2

ПЧИ % БВП                             18.2                 9.8                   7.3                   6.0

Източник: УниКредит Груп