10 години от учредяването си чества на 12 декември Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Основана като неправителствена организация, тя обединява първите доброволни пенсионни фондове, създадени в България през 1994 и1995 година. Към настоящия момент тези дружества са девет и управляват 27 допълнителни задължителни и допълнителни доброволни пенсионни фонда от втория и третия стълб на българската пенсионноосигурителна система.

Към края на годината се очаква общите им активи да надхвърлят 2.200 млрд. лева, а средната доходност от инвестиционната им дейност за двугодишен период да достигне 10%, каза в интервю за DarikFinance.bg председателят на асоциацията Никола Абаджиев. Като играч с потенциал на българския капиталов пазар пенсионните дружества отчитат неголеми загуби от срива на фондовата борса и обръщат поглед към общините като евентуални емитенти на облигации.

По повод празника на сдружението, Абаджиев направи оценка на постигнатото през годината и очерта тенденциите за развитие през 2008 година.

Нашата оценка за изминалата година е положителна. Моделът, който сме изградили се утвържава, а повишение на основните показатели имаме във всички направления: броят на осигурените лица, увеличаване на активите на пенсионните дружества и резултати от инвестиционната дейност, отразени в постигнатата доходност.

Имаше ли интензивно прехвърляне на осигурени лица между фондовете през годината и какви бяха причините за това? 

Едва 1% от осигурените лица са мигрирали от фонд във фонд през годината, което намирам за положително явление. Несъмнено дружествата, които постигат по-висока доходност на определен етап, използват този коз и привличат повече клиенти. Моят съвет е обаче да се гледат по- големи периоди от време. Комисията за финансов надзор също прибегна до този подход и вече дава статистика за двугодишен период, тъй като моментното повишаване на доходността не е достатъчно убедително за вземане на решение за преместване в друг фонд.

Разбира се, има и неприятни моменти, съпровождащи някои от прехвърлянията на пенсионно осигурените лица, но такава е същността на българската конкуренция. Имаше сигнали за натиск от страна на работодателите за прехвърляне от един фонд в друг. Бяха регистрирани случаи на недостатъчно информиране и подвеждане на лица от страна на осигурителни посредници, които имат интерес да спечелят някой лев, агитирайки хората да се прехвърлят в друг фонд. Всички тези случаи бяха разгледани в асоциацията. Имаме кодекс, който често обсъждаме и се стремим с негова помощ да вкараме нещата в добър ред.

Какви са приоритетите ви за развитие на дейността в краткосрочен план?

Занапред работим над възможността за подобряване на резултатите на пенсионно- осигурителната система. Предстои стартиране на мултифондовете, които ще дадат възможност за преследването на по-големи цели.

Когато говорим за втория стълб, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, то не бива да забравяме, че остава нерешен въпросът, свързан с размера на осигурителната вноска за универсалните пенсионни фондове. Знаете, че тя достига до граница от 5% , определена в Кодекса за социално осигуряване. Това е една от най-ниските осигурители вноски в Европа. Смятаме, че тя трябва да достигне едно равнище от 7- 7.5 %, за да можем да достигнем заместващ доход от 20% при пенсиониране. Тоест хората, които разчитат на пенсия от този стълб, допълнителното задължително осигуряване, да получават една адекватна допълнителна пенсия. А те ще я получат, но ако осигурителната вноска се увеличи в тези граници.

Другият потенциал е при доброволното пенсионно осигуряване. Все още слаб е темпът на нарастване на броя на осигурените лица в доброволните пенсионни фондове. Към края на деветмесечието там са регистрирани около 580 хиляди души. Тези, които са осигурени във втория стълб са близо 2.5 милиона души. Това са хора с трудови договори, с доходи, те са потенциалът, който може да се включи в доброволното осигуряване.

За да бъдат стимулирани да го направят обаче е нужно да има повишаване на доходите на самите хора, за да могат да отделят средства за допълнително доброволно осигуряване. Данъчните облекчения също трябва да са съпоставими.

Какви са вашите изчисления за размера на пенсионната премия, която ще можем да получаваме, ако успешно се реализират намеренията ви и вноската във втория стълб бъде увеличена на 7.5% ?

Главната ни цел е постигането на 20% заместващ доход от втория стълб на пенсионното осигуряване, като по същия начин да постигнем 20 % заместващ доход в третия стълб и с един заместващ доход от 40 %, при пенсиониране хората в България ще получават доход в размер на 80 % от дохода, който са получавали преди пенсиониране. Това е задачата- мечта. Несъмнено това ще стане. Въпросът е да стане по-бързо.