От Националния статистически институт обявиха, че приходите от продажби за юни 2009 г. по предварителни данни намаляват на годишна база с 16.4%.

В търговията на дребно намалението е 10.5% и се дължи на отрицателните темпове във всички дейности, с изключение на търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, която нараства с 2.9%. Незначително е намалението в търговията с фармацевтични и медицински стоки, където спадът е 1%, докато в търговията с битова техника, мебели и други стоки за бита и в търговията с компютърна и комуникационна техника спадът достига съответно до 18.9 и 19.3%.

В търговията на едро е отчетено общо намаление от 14.8%, в резултат на регистрирания спад във всички наблюдавани групи дейности.

В търговията с нехранителни потребителски стоки свиването е с 3.8 на сто, а при търговията с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия намалението е с 4.4%. Относителният дял на двете дейности в общия обем на приходите е около 40%.

По-голям спад се наблюдава в търговията с компютърна и комуникационна техника /-25.2%/, при търговията с машини и части за тях с 24.9% и търговията с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап с 19.4%. Трите групи общо формират около половината от обема на приходите.

В търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт намалението е най-голямо /-41%/ и се дължи основно на регистрирания спад в търговията с автомобили и мотоциклети с 41.6%, тъй като дейността създава около 93% от обема на приходите, поясняват от НСИ.

На месечна база през юни приходите от продажби нарастват с 3.7%. В търговията на едро увеличението достига 4.5%, където спад има само при търговията със селскостопански суровини и живи животни.

Увеличението в търговията на дребно е с 2.2%, а при търговията с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт ръстът е 1.6%.