На проведено на 20 ноември заседание на Управителния съвет на Захарни заводи АД е взелто решение за прекратяване на участието на дружеството в Кристалл ООД, съобщиха от борсата.

Прекратяването на участието ще се осъществи чрез прехвърляне на десетте дружествени дяла на Захарни заводи АД в капитала на Кристалл ООД, всеки от по 100 лв., на обща стойност от 1000 лв. на стар или на нов съдружник срещу цена, равна на номиналната им стойност.

На Пеню Пенев, който е изпълнителен директор на Захарни заводи АД, се възлага да представлява дружеството при провеждането на общо събрание на акционерите на Кристалл ООД и да води преговорите за прехвърлянето на дружествените дялове, както и да подпише договора за прехвърлянето им.

Справка, направена в електронния регисър Апис показва, че делът на Захарни заводи АД в капитала на варненското дружество е 20%, Рутман Валентин държи 44%, Сергей Хорев е с 26% и Тодор Тодоров – с 10%.