От 12 декември започва приемането на поръчки за покупка на акции от първоначалното публично предлагане на Зърнени храни АД. Съобщението за началото на записването е публикувано в днешния брой на Държавен вестник.

В него се посочва още, че лицата, които желаят да придобият ценни книжа на компанията, следва да подадат поръчки до Централна кооперативна банка АД, която е мениджър на публичното предлагане, до 17 часа на 14 декември 2007 година. Резултатите от записването ще бъдат обявени един ден след края на приемането на поръчките, а заплащането на придобитите акции трябва да приключи до 19 декември.

Зърнени храни АД предлага до 42 696 400 съществуващи акции от капитала си с номинална стойност 1 лев. Продажната им цена ще бъде определена по метода бук билдинг.

Основната сфера на дейност на дружеството е свързана с пазара на зърно и маслодайни култури, както и производството на растителни масла. Емитентът притежава зърнобази, съоръжения за маслодобив, рафинерия и е в процес на изграждане на инсталация за биодизел.


Основен акционер на дружеството е Химимпорт АД с 53.96% от капитала, а заедно с акциите, притежавани от свързани лица (включително ПОАД „ЦКБ Сила” АД, ПОАД „Съгласие”, ЦКБ) – пряко и непряко притежава около 66% от капитала на компанията.

 IPO
 Компания   Зърнени храни България ад
 Дейност     съхраняване на зърно и маслодайни култури,
както и производството на растителни масла
 Начин на провеждане     букбилдинг
 Брой акции   42 696 400 обикновенни акции
 Ценови диапазон     - 
 Условия     между 10 - 14 декември - приеманене поръчки
при международното частно пласиране,
между 12 - 14 декември публично предлагане
 Резултати     Оповестяването на цената и
разпределянето на акциите - 15 декемвр,
на 17 декември  ще стане прехвърлянето