Работодателите са заплатили като компенсация на заетите лица (работни заплати и осигуровки) 6.403 млрд. лева през първото тримесечие на 2011 г. - показват предварителните данни на НСИ.

 

Сумата е с 6.4% по-ниска от платените 6.8 млрд. лева заплати и осигуровки на работната сила в последните три месеца на 2010 г. Това е лесно обяснимо, тъй като краят на годината е традиционният период за разплащане с персонала по различни договори, както и за бонуси.

 

Заедно с това компенсациите на заетите сочат ръст от 2.8% спрямо първото тримесечие на 2010 г. Това обаче не означава, че парите плащани в замяна на труда на работниците са се увеличили. Посочваните суми са в текущи цени, тоест не е отчетен факторът инфлация.

 

За разглеждания период, инфлацията възлиза на 5% /при база 100 през 1995 г., ценовият индекс през Q1'10 е 6069, докато през Q1'11 е 6379/. Тоест реалната компенсация на труда през първото тримесечие на тази година намалява с 2.2% на годишна база - при все, че за същия период е отчетен 3.4% реален ръст на БВП, както и 5.2% прираст на производителността на труда.

 

При това осигурителната вноска беше повишена с 1.8% от началото на 2011 г., което се отразява в повишени норми за компенсация на един работник и съответно увеличава размера на сметка „компенсация на заетите лица“, без това да има отражение върху разполагаемия доход – освен негативно отражение, в случай че работодателят реши да компенсира с намаляване на заплатата нарасналите плащания за държавата.

 

Така или иначе, заплащането на труда в България намалява в реално изражение. Ако този процес се разгледа паралелно с данните за увеличена консумация на домакинствата през първото тримесечие, с 3.75% на годишна база до 9.981 млрд. лв. /ръстът е изчислен в текущи цени, като тук се включват и пенсиите и други доходи/, обяснението на противоречието е или в теглене на спестявания за осигуряване на консумация, или в солиден дял на нерегламентираните доходи. На практика в сила са и двете.