За периода януари-ноември 2009 г. записаните премии в общото застраховане /включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност/ са в размер на 1.285 млрд. лв., а в животозастраховането – в размер на 196.748 млн. лв. Това показват данните на Комисията за финансов надзор от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец ноември 2009 г. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 1.5% в общото застраховане и спад от 18.5% в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 4.2%.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки Автокаско – 42.9 % и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС – 27.4% или общо 70.3% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо място по обем се нареждат имуществените застраховки Пожар и природни бедствия и Други щети на имущество, премийният приход по които възлиза на 248.844 млн. лв., или 19.4% от общия премиен приход.

По застраховки Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС и Пожар и природни бедствия се отчита най-голямо увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2008 г. - съответно с 52.616 млн. лв. и с 23.047 млн. лв.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец ноември 2009 г., продължава да заема застраховка Живот и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 146.760 млн. лв. и формират 74.6% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4.9% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 9.604 млн. лв. Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по Женитбена и детска застраховка - 11%, и по Допълнителна застраховка – 10.2%.

Реализираният за периода  януари-ноември 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 35.366 млн. лв., с което се отчита ръст от 29.9% на годишна база.

Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите Други здравноосигурителни пакети – 34.7% и Извънболнична медицинска помощ – 23.0%.

Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите Болнична медицинска помощ – от 62.9% и Извън болнична медицинска помощ – от 62.1%.