Родителят сам да взема решение по отношение на отсъствията на неговото дете в образователната система в случаи на семейни събития, лични и фамилни ангажименти, наложителни пътувания, временно неразположение на детето и др. За целта той ще трябва само да уведоми училището чрез класния ръководител, а не да иска разрешение от директора, както е сега.

Това предвиждат промени в Наредбата за приобщаващото образование, качени за обществено обсъждане.

За учебната 2023/2024 година беше въведена дигитализацията на медицинските документи за уважаване на отсъствията на учениците от училище по медицински причини, като това по никакъв начин не промени процесите и правилата, съществували в образователната система до момента. Към момента в МОН са постъпили сигнали от редица училища в страната за намалената административна тежест в това отношение, посочват от Министерството на образованието и науката, вносител на промените.

От МОН посочват, че действащата нормативна уредба не дава възможност за самостоятелно определяне от страна на родител на временно неразположение при неговото дете. За тaзи цел може да се изказва становище от общопрактикуващ лекар, педиатър или медицински специалист в конкретната област.

Към настоящия момент в Наредбата за приобщаващото образование ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

- по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;

- поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др., при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;

- до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

- до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

Омбудсманът настоява за безплатни извинителни е-бележки

Заявлението до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.

В случай че заявлението до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини.

istock
istock

С оглед разрешаване на поставените проблеми и активен диалог с всички заинтересовани страни в МОН се проведоха редица срещи с представители на Министерството на здравеопазването, омбудсмана, както и с представители на неправителствения сектор.

Предложеното изменение на Наредбата има за цел дните в една учебна година, в които ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител, да се увеличат от 3 на 15 дни.

Премахва се разрешителният режим от страна на директора на училището за отсъствията на ученика от училище до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

С оглед въведената дигитализация на медицинския документ за уважаване на отсъствията на ученика по медицински причини се уточнява и редът на подаване на този документ, а именно по електронен път, с което се преустановява представянето му на хартиен носител от родителя в училището, като така се облекчават и родителите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg