Икономическата криза продължава да задълбочава различията между столицата и останалите области в страната.

Това важи не само по отношение на индикатори като безработица и заетост, но и за нивата на средногодишния доход на гражданите, отчита анализ на Института за пазарна икономика.

За периода 2001-2011 г. средногодишният темп на нарастване на доходите в столицата е 12,36%, при среден темп на нарастване за страната от 9,06%.

В 19 от всички 28 области в страната доходите нарастват с по-бавен от средния за страната темп.

Единствената област, в която през този период доходите нарастват по-бързо от тези в столицата, е Стара Загора – 12,54% на година.

Въпреки това, заради по-ниската база в началото на периода, средногодишният доход на лице от домакинството в Стара Загора остава с близо една четвърт по-нисък от този в София (столица) през 2011 г.

Ако средногодишният темп, наблюдаван през периода 2001-2011 г., се запази, настигане на столицата би било невъзможно.

Следва да се отбележи и различният начин, по който кризата се отрази на темпа на нарастване на доходите в отделните области.

Така например, през последните години в някои области, сред които Стара Загора, Шумен, Търговище и Смолян, средногодишният ръст на доходите е по-бърз от този в столицата.

Независимо от развитието на тези тенденции, обаче, значителни промени в общата динамика в дългосрочен план изглеждат малко вероятни.