Дружествата за допълнително пенсионно осигуряване ще са длъжни да ни информират за бъдещите плащания по втората ни пенсия. Това става ясно от промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), публикувани на сайта на финансовото министерство за обществено обсъждане.

Освен това фондът ще е длъжен да изпраща безплатно на осигурените лица до 31 май всяка година извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година, както и да осигури възможност на всяко осигурено в него лице при поискване да получава информация за своята индивидуална партида. Осигурените лица ще имат право да искат, а дружествата ще са длъжни да им предоставят информация относно постигнатата реална доходност по техните индивидуални партиди.

Пенсионноосигурителното дружество ще е длъжно при поискване да издаде на всяко осигурено лице или пенсионер уникален идентификатор, който да му осигурява електронен достъп до данните в неговата индивидуална партида и да му позволява да извършва справки и да проследява осигурителната си история, а също така да предостави на него или негов наследник в 7-дневен срок копие от електронен документ в електронното му досие на хартиен или на електронен носител.

Промените предвиждат още пенсионните дружества да могат да инвестират до 5% средства на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в корпоративни облигации, приети за търговия на многостранна система за търговия (МСТ) или организирана система за търговия (ОСТ) в държава - членка на ЕС.

Средства от фонда ще могат да бъдат инвестирани и в акции, различни от акциите на предприятие за колективно инвестиране както и в права или варианти по тях, търгувани на МСТ или ОСТ в държава членка.

Премахват се и изискванията към инвестиционната дейност на чуждестранните институции за професионално пенсионно осигуряване, управляващи професионални схеми на български предприятия.

Въведени са принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, справедливо разпределение на рисковете и ползите между поколенията и отчитане на екологични, социални и управленски фактори при инвестирането.

На 21 август изтича срокът за обществено му обсъждане. До 17 май 2019 г. трябва да влязат в сила новите разпоредби, а преди това до 13 януари 2019 г. Комисията за финансов надзор трябва да приеме наредбите по прилагане на Кодекса за социално осигуряване.