Агенцията за социално подпомагане вече е определила график, в който родителите трябва да подадат заявления за отпускането на месечни помощи за деца за тази година. Първият краен срок е 31 януари (виж графика по-долу). 
 
Всички родители, които са подали документи преди 28 юли 2015 г., трябва да подадат нови декларации, за да продължат получаваните семейните помощи. 
 
От тази година са в сила нови разпоредби, според една от които ще се отчита общият доход на родителите, които живеят на семейни начала без брак, а не само на единия. Освен това размерът на помощта вече се определя от броя на децата, а не от поредността им. Семействата с едно дете ще получават 37 лв., с две - 85 лв., а с три - 130 лв.  
 
Кандидатствалите за помощи след края на юли 2015 г., няма нужда да подават документи повторно, защото те вече са оценени по новите правила.  
 
График: 
 
1. До 31 януари 2016 г.  подават заявления лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.; 
 
2. До 29 февруари 2016 г. –  лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.; 
 
3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г. 
 
Родителите, живеещи без сключен граждански брак, трябва да подадат ново заявление, което представлява декларация с всички необходими документи, напомня Агенцията за социално подпомагане. Те са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция "Социално подпомагане" за всички промени на условията, при които е отпусната помощта, включително и дали семейството живее постоянно в страната.  
 
В срок до 30 дни от получаване на информацията, съответната дирекция "Социално подпомагане" ще извърши проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството, уточнява агенцията.