За периода от 2000 до 2015 г. броят на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване нараства 2,5 пъти - от 150 751 до 382 714. Това сочи анализ на НОИ, който ще бъде представен днес на кръгла маса за разширяване на възможностите за трудова реализация на хората с увреждания, съобщават БТА и Дарик.

За същия период социалните пенсии за инвалидност са нараснали 3,5 пъти - от 145 893 до 496 992. Пенсиите за инвалидност от фонд "Трудова злополука и професионална болест" намаляват 2,3 пъти за 15 години - от 26 873 до 11 763, отчита статистиката на НОИ.

За периода 2000-2015 година делът на пенсионерите с лична, водеща пенсия за инвалидност от общия брой пенсионери с лична пенсия е нараснал над два пъти, от 10, 3 на сто на 21,3 на сто.

Разходът за пенсии за инвалидност поради общо заболяване се е увеличил 8, 6 пъти, а разходът за социални пенсии за инвалидност се е увеличил 5,1 пъти. 

Статистиката на НОИ сочи, че средната продължителност за получаване на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване се е понижила с две години - от 12, 7 през 2000 година до 10,7 през 2015 година. Средната възраст на пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване се е увеличила с 4,4 години.

Причините за нарастване на броя на хората, получаващи пенсии за инвалидност са стъпаловидното покачване на възрастта и осигурителния стаж с въвеждането на точковата система през 2000 година, високата безработица и заплаха за оставане без работа и доходи, неудачните законодателни решения, както и неадаптираната градска среда. Проблеми в здравеопазването и медицинската експертиза и недобра координация между различните институции за функционирането на органите на медицинската експертиза и контролът над тази дейност също са сред причините за нарастване на броя на хората с инвалидни пенсии, е изводът на експертите на НОИ.

Резултатите от контролната дейност на медицинските комисии към Териториалните поделения на НОИ за периода 2012-2015 година показват тенденции за прогресивно нарастване на броя на решения на медицинските комисии, които кореспондират с броя на постановени решения от ТЕЛК, с изключение на 2015 година. В годините намалява и броят на обжалваните експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК- през 2012 година са 3 829, а през 2015 година - 2 598.

За тригодишния период от медицинските комисии са обжалвани 13 803 експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК.

Към 31 декември 2015 година по 4 746 експертни решения процедурата по обжалване е приключила. Анализът на резултатите показва намаляване с 565 / 11,9 процента/ на хората с определен процент трайно намалена работоспособност - над 50 на сто, който определя правото на пенсия за инвалидност, както и намаляване с 594 / 23,77 процента/ на броя на хората с процент трайно намалена работоспособност над 70, 99 на сто, която носи и допълнителни социални придобивки.