От Българската стопанска камара (БСК) подкрепят по принцип предложения законопроект за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), с който се регламентира фазата на изплащане от допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Това се казва в становище на БСК по проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, изпратено до социалния министър Деница Сачева и до вицепремиера по икономика Марияна Николова.
 
От Българската стопанска камара (БСК) смятат, че ще се увеличава ролята на капиталовите стълбове за пенсиониране - вторият задължителен и третият доброволен.
 
Заедно с подкрепата си за промените в КСО те предлагат основанието за пенсиониране да е еднакво за Държавното обществено осигуряване (ДОО) и за Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - определените в чл. 68, ал. 1 от КСО пенсионна възраст и осигурителен стаж.
 

Мотивите им са, че ДОО и УПФ са в рамките на една система за пенсионно осигуряване и условията за отпускане на пенсия следва да са синхронизирани. Това ще улесни и администрирането при отпускане на пенсиите.
 
Пенсията, отпускана от Пенсионния фонд, е надграждащ доход след пенсиониране на лицата. По тези причини минималният размер на пенсията от УПФ е съобразен с този от ДОО и за това подкрепят тезата за еднакъв осигурителен принос както в ДОО, така и в допълнителните пенсионни фондове.

istock
istock

От БСК приемат и част от мотивите за промяна на режима за отпускане на пенсиите от УПФ през 2017 г. - невъзможност за пенсиониране от ДОО при достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1, облекчаване на процеса по отпускане на пенсия от УПФ и други, основателни според нас.
От Камарата предлагат до 2025 г. хората да изберат сами пенсиониране по един от двата режима - предложения по ЗИДКСО и действащия по чл. 68, ал. 1 от КСО. След анализа през 2025 г. да се преоцени бъдещата практика.
 
Подобно предложение имат и за намалението на пенсията от първия стълб. След анализа през 2025 г. да се преоцени бъдещата практика. Според БСК хората трябва да изберат начина си на пенсиониране преди самото пенсиониране.
 
От БСК подкрепят развитието и налагането на капиталовите схеми в пенсионната система. Те са убедени, че дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване нямат алтернатива за осигуряване на прилични доходи след пенсиониране. Твърдението им се основава на база на демографската картина и на тенденциите на пазара на труда.
 
От камарата се мотивират с това, че предложенията, залегнали в КСО, съответстват на основните принципи, на които е изградена системата за допълнително пенсионно осигуряване - гарантиране и защита на правата на осигурените лица, право на избор на варианти за пенсиониране, осведоменост при вземане на решения и т.н. За 2-годишната подготовка на документа са отразени и предложенията, и взаимният компромис по дискутираните проблеми при изплащане на пенсии от универсалните и професионални фондове, уверяват от БСК.
 

istock
istock

Те приемат предложението през 2025 г. да се направи анализ на практиката по формирането и изплащането на пенсиите и да се внесат необходимите промени в законовата рамка.
 
Според БСК с проекта се въвеждат допълнителни, по-високи изисквания към пенсионноосигурителните дружества по отношение на тяхната финансова стабилност. Те изброяват -
 
по-висок размер на минималния капитал, поддържане на граница на платежоспособност;
 
формиране и поддържане на резервни фондове;
 
стриктни изисквания към начина на инвестиране на средствата;
 
създава се разпоредба за консервативно инвестиране на активите на фонда за изплащане на пожизнени пенсии.

 
Останалите мотиви на БСК в подкрепа на промените в Кодекса за социално осигуряване, са:

Три вида пенсионни продукта ще изплащат фондовете

Гарантирана е възможността за избор от бъдещите пенсионери на вариант при настъпване на правото за отпускане на: допълнителна пожизнена и срочна пенсия, както и еднократно изплащане, в зависимост от натрупванията по тяхната партида.
Създават се резервни фондове за гарантиране размера на изплащаната пенсия, с които се осигурява стабилност и необходимият финансов ресурс за изплащането на пенсиите.

istock
istock

Въвеждането на условието за минимален размер на получаваната пенсия от Универсален пенсионен фонд (УПФ) в зависимост от размера на минималния размер на пенсията от ДОО утвърждава системния характер на надграждането на пенсиите от първия и втория стълб на пенсионната система.

Експерт: Има два недостатъка на схемата с втората пенсия
   
Гарантира се, че средствата, на основата на които ще се определи и изплаща пожизнената и срочната пенсия, не могат да са по-малко от сумата на брутния размер на преведените в пенсионните фондове от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт осигурителни вноски за съответното лице.

Въвежда се практиката поне веднъж годишно да се актуализира допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане, като гарантираните им размери не се променят.

istock
istock

Създава се възможност на бъдещите пенсионери да направят информиран избор за по-точна преценка относно размера на бъдещите си пенсии в зависимост от натрупаните средства по индивидуалните им партиди в период, максимално близък до пенсионирането. На тази основа те могат да преценят как и откъде (НОИ УПФ) да получат пенсията си! Създадена е възможност да се прехвърлят и в друг Пенсионен фонд.

Уредени са правата на наследниците при смърт на пенсионер, осигуряван в универсален или професионален фонд.
 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg