До 8000 лв. ще отпуска държавата на хора с увреждания за приспособяване или преустройство на личен автомобил. Това е предвидено в проекта за Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, разработена от социалното министерство и качена за обществено обсъждане.

За отпускане на средства по компонента „Лична мобилност“ на програмата могат да кандидатстват хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и горни крайници въз основа на медицинска експертиза, а общата стойност на проектните предложения е до 8000 лв. с ДДС.

След одобряването на проекта за финансиране човекът с трайно увреждане сключва договор за приспособяване или преустройство на личната си кола. Допуска се и финансиране на обучение за придобиване на правоспособност за управление на автомобил, ако кандидатът няма книжка, става ясно от проектопрограмата.

По другия компонент на програмата - „Достъпна жилищна среда“, ще се финансира изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин. За финансирането може да кандидатства всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с увреждане или в чието семейство има лице с увреждане, с постоянен адрес в същата сграда. Документи може да подаде и юридическо лице – сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост, когато собственик на жилище в сградата е инвалид или има в семейството си лице с увреждане.

В проектните предложения трябва да са предвидени само строително-монтажни работи за изграждане или поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива на жилищните сгради – рампи, подемни платформи и асансьори. Общата стойност на един проект може да бъде между 12 хил. и 100 хил. лв. с ДДС.

Проектите ще се разглеждат и оценяват от петчленна експертна комисия, а кандидатите не трябва да са били финансирани за същото в предходен период. Те трябва да представят одобрен инвестиционен проект и издадено към него разрешение за строеж или поставяне на съоръжение.

Програмата ще се изпълнява на проектен принцип във всички общини в страната в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година и ще се контролира от социалния министър.

Човек с увреждане може да кандидатства и по двата компонента на програмата за една година, но е необходимо да подаде две отделни заявления. Информация по програмата пък ще се предоставя в поделенията на Агенцията за социално подпомагане.

Главните архитекти на общините или районите ще издават безвъзмездно виза за проектиране и ще одобряват безплатно проект за изграждане или поставяне на съоръжение за достъпна среда, като преценяват законността на съществуващата жилищна сграда и техническата възможност за изграждане или монтиране на съответното съоръжение.