Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Юробанк България“ АД на акции, представляващи 99.9819% от капитала на „Банка Пиреос България".

При реализиране на придобиването банката ще стане дъщерно дружество на „Юробанк България“ АД и част от групата на Eurobank Ergasias S.A. (Юробанк Ергасиас С.А.), допълват от БНБ.

През ноември м.г. Eurobank Ergasias S.A. обяви, че е постигнато споразумение за придобиването на Банка Пиреос България от дъщерното ѝ дружество Пощенска банка.

След финализиране на сделката Пощенска банка ще има активи на обща стойност над 5 млрд. лв., капитал от над 600 млн. евро, а след реализирането на очакваните синергии приходите преди провизии и нетната печалба ще достигнат съответно 150 и 70 млн. евро.

Към септември 2018 г. Банка Пиреос България има активи от 1.7 млрд. евро, кредитен портфейл от 820 млн. евро и депозити в размер на 1.3 млрд. евро. Банката развива дейност в банкирането на дребно и основно в корпоративното банкиране чрез клонова мрежа от 70 клона и с над 900 служители.

Сделката ще затвърди позицията на Пощенска банка на българския банков пазар, като по този начин банката ще има очакван пазарен дял от над 10% и ще бъде на трето място по размер на кредитния портфейл.

Тогава бе обявено, че приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2019 година.