Чуждестранните инвестиции са източник на свежи пари за българската икономика. Какво обаче привлича инвеститорите най-много у нас? Едни пристигат в България, за да купят имот за развиване на бизнес или за лично ползване. Други вземат решението да напуснат родината си, за да се установят в страната ни и да сключат брак със своята българска половинка.

По думите на брокер Наско Доков западноевропейците(германци, австрийци и др.) се ориентират предимно към инвестиции в бизнес площи и предприятия – там, където биха могли да се създадат над 50 работни места. От своя страна руснацитеизключително много харесват нашето Черноморие и се интересуват преди всичко от ваканционни имоти. Англичаните пък търсят малки къщички в спокойни населени места.


Граждани на държавите-членки на ЕС или на държавите-страни по Споразумението за европейско икономическо пространство могат да придобиват право на собственост върху земя, ако пребивават законно в България, обяснява адвокат Милена Миткова.


Граждани на ЕС, които не пребивават постоянно в страната, вече също могат да придобиват земя за втори жилищен имот. С други думи – чужденецът може да закупи къща и земя като физическо лице. Според условията на Договора за присъединяване на България към ЕС, след 2014 г. отпада ограничението за придобиване на земя от чужди граждани.


Все по-често се срещат и българи, които създават семейства с чужденци. Какви документи са необходими за сключването на гражданския брак, зависи от това в коя страна ще осъществен той. В България и за двамата са нужни: декларация по образец, медицински свидетелства, документ за самоличност.


За чужди граждани се изисква документ (заверен и преведен), удостоверяващ семейното им положение, с цел недопускане на многоженство. Документът се издава от съответната служба по местоживеене на чужденеца, както и от консулските служби.


Сключването на брак с български гражданин може единствено да помогне на другия съпруг да получи разрешение за постоянно пребиваване в България, но не и да получи гражданство. Молба за придобиване на гражданство може да пусне най-рано след три години

Лицата, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство на основание чл.13, т.1 от Закона за българското гражданство (сключен брак с български гражданин), трябва да са притежавали разрешение за постоянно пребиваване в България на това или на друго основание най-малко три години преди датата на подаване на молбата. Не съществуват основания за отнемане на този статут, допълва юристът.

В този случай те следва да представят и Удостоверение от общината по постоянен адрес в България за семейно положение и за сключен граждански брак преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата.

Според българското законодателство, когато по време на брака се придобие недвижим имот, то същият е семейна имуществена общност, т.е. собственост и на двамата, без значение, че в документа за собственост фигурира само единият съпруг. Така че дори и да не присъства в нотариалния акт, всеки съпруг е собственик на половината имот.

Тази хипотеза има своето изключение, ако имат брачен договор, който урежда друг режим. Друг е въпросът и къде е сключен бракът. Ако е в чужбина – дали е регистриран и в България. Това също е относимо към възникването на съсобственост на основание брак.

Дали съпругът-чужденец ще фигурира в документа за собственост като купувач, зависи и от съпруга-българин – иска ли съсобственост и т.н. Ако той не присъства на сделката, ще е необходимо нарочно пълномощно, преведено на български език. Нотариалните такси са едни и същи за всички. Те зависят единствено от материалния интерес, но не и от гражданството.


Съпругът-българин може да продаде сам имота си, само ако докаже, че същият не е семейна имуществена общност – т.е. не е придобит по време на брака или е придобит на основание наследство, дарение (безвъзмездно). Другият съпруг има право да оспори сделката в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 3 години от извършването й.


Брачен договор може да се сключи по всяко време на брака
, както и преди сключването му. Адвокат Миткова съветва да не се ползват готови договори от интернет, защото интересите на двойката и защитата им няма как да бъдат гарантирани по този начин.

Ако единият съпруг почине, съгласно Кодекса на международното частно право, наследяването на недвижими вещи се урежда от правото на държавата, в която се намират вещите. Тоест, прилага се Законът за наследството. Какъв точно ще е делът на преживелия съпруг зависи от няколко фактора – деца, продължителност на брака и т.н.


Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.