Автомобил ще може да преминава технически преглед само ако собственикът и ползвателят към датата на извършване на прегледа нямат за заплащане глоба или имуществена санкция за извършено със същото превозно средство нарушение или  наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш, предвиждат промени в.Закона за движението по пътищата.

За наличието или липсата на задължение се извършва проверка чрез автоматизиран обмен на информация с информационната система за  административнонаказателна дейност на Министерството на вътрешните работи, пише в промените, които се предлагат с проектозакона за бюджета за тази година.

Предвидени са няколко начина за връчване на електронни фишове и наказателни постановления, издадени от органите на Министерството на вътрешните работи. Това ще става:

1. лично срещу подпис на нарушителя от контролните органи

2. по електронен път - на посочена от лицето електронна поща, чрез информационната система за сигурно електронно връчване или чрез Портала за електронни административни услуги на МВР.

3. с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга на постоянния адрес на нарушителя, съответно на адреса на управление, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга

4. чрез работодателя.

Когато лицето, на което се връчва наказателно постановление или електронен фиш откаже да го получи, този, който го връчва, се подписва върху обратната, съответно разписката към електронния фиш или наказателното постановление, като трябва да има подпис и на един свидетел. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването, като датата на отказа се счита за дата на връчване.

Чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол може да се връчи отпечатан дигитален образ от автоматизирана информационна система на издадено наказателно постановление за нарушени, пише още в промените.

Трябва ли да имам "Гражданска отговорност", ако не карам колата си

Отпечатаният дигитален образ на документа се връчва на проверяваното лице и върху него се отбелязват датата и часът на връчването. Контролният орган и лицето се подписват върху отпечатания дигитален образ, като от този момент документът се счита за връчен. Отказът за получаване на отпечатания дигитален образ се удостоверява чрез подпис на свидетел върху разписката или отпечатания документ. Отказът на получателя не засяга редовността на връчването, като датата на отказа се счита за дата на връчване на наказателното постановление.

istock
istock

Ако сменяте шофьорската книжка, или вадите нова, трябва задължително да посочите  електронна поща за връчване на електронни фишове и наказателни постановления по електронен път. Електронна поща за връчване може да бъде посочена и по всяко време чрез подаване на писмено заявление.

Връчването по електронен път на адрес на електронна поща се удостоверява с копие от електронния запис за това. В 7-дневен срок от изпращане на електронното писмо лицето е длъжно да върне потвърждение на адреса на електронната поща на изпращащия орган. Когато лицето не върне потвърждение, връчването се извършва по някой от останалите начини.

Връчването по електронен път се смята за лично връчване.

Лицето, посочило електронна поща, е длъжно да съобщи на органите на Министерството на вътрешните работи всяка промяна на електронната си поща в 14-дневен срок от промяната.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg