Значително увеличение на минималните адвокатски възнаграждения, но съпроводено от възможност адвокатите да падат под тях, когато оказват правна помощ на материално затруднени хора, предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС). Предложението е за устен съвет и справка да не се плащат поне 30 лв., а 100 лв. За писмена консултация заплащането да е най-малко 200 лв., а не 60 лв., колкото е сега, съобщава сайтът lex.bg.
 
В момента за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията, както и за нотариална покана, молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, клиентът е длъжен да плати на адвоката минимум 50 лв. Сега се предлага заплащането да е най-малко 200 лв.
 
С промените в Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения се изравняват минималните възнаграждения по административни дела с тези по гражданските. Предвижда се двоен хонорар за работа в почивни дни или за оказана по спешност правна помощ.
 
Защо се предлага увеличението
 
Първата причина е рязкото и трайно повишаване на цените на стоки и услуги, които са необходими за упражняване на адвокатската професия. Втората е повишаването на изискванията към дейността на адвокатите и възлагането им на дейности по специални закони, като Закона за защита на личните данни, Закона за мерките срещу изпирането на пари и свързаните с тях регулации на европейско ниво. Третата е необходимостта от поддържане и повишаване на професионалната подготовка на адвокатите и съобразяването ѝ с минималните изисквания за продължаващо обучение, което гарантира и качеството на предоставените правни услуги.
 
Еднакво възнаграждение за гражданските и административните дела
 
За първи път с проекта се премахва нелогичното разминаване в минималното заплащане за адвокатския труд по граждански и административни дела.
Ето какви са предложените минимални хонорари и за гражданските, и за административните дела:
 
За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
 
    при интерес до 1000 лв. – 400 лв.;
    при интерес от 1000 до 10000 лв. – 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
    при интерес от 10 000 до 25 000 лв. – 1300 лв. + 9 % за горницата над 10000 лв.;
    при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. – 2650 лв. + 8% за горницата над 25 000 лв.;
    при интерес от 100 000 лв. до 500 000 лв. – 8 650 лв. + 4% за горницата над 100 000 лв.;
    при интерес от 500 000 лв. до 1 000 000 лв. – 24 650 лв. + 3% за горницата над 500 000 лв.;
    при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 39 650 лв. + 1,5% за горницата над 1 000 000 лв.;
    при интерес над 10 000 000 лв. – 174 650 лв. + 0,6% за горницата над 10 000 000 лв.

istock
istock

Съпоставка с действащата тарифа показва, че е заложено увеличение не само на твърдата сума, но и на процента от интереса, фиксиран в нея. Например по едни от най-масовите дела – тези с интерес между 10 000 лв. и 100 000 лв. в момента на адвоката се дължи възнаграждение от 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв. С проекта, както беше посочено, се предлага нов праг от 25 000 лв. и ако вземем за пример дело за 50 000 лв., се получава следното: в момента минималният хонорар на адвоката е 2030 лв., а според предложението ще е 4650 лв. При дело с интерес от 20 000 лв. сега минималното заплащане на адвоката е 1130 лв., а се предлага да е 2200 лв.
 
За бедни клиенти може под минимума и заплащане на пътните
 
Ключовият момент в проекта за наредбата е възможността, която тя дава на адвокатите – да оказват правна помощ срещу заплащане под определените в нея минимуми на материално затруднени хора. Както е известно, в момента Наредба №1 позволява на адвокатите да представляват такива хора безплатно. Те могат да защитават без хонорар и имащите право на издръжка, свои близки и роднини, както и други юристи. Т.е. бяха изправени пред избор – или да не вземат нищо, или да претендират поне минимума. Сега ще имат и избор по средата – да не работят без заплащане, но то да е по-ниско от минималното.
 
„По този начин на адвоката се дава възможност да направи собствена преценка за платежоспособността на клиента и за възможността му да ползва правна помощ от адвокат без да прибягва до правната помощ, предоставяна от държавата“, се посочва в мотивите към проекта.
 
Друга важна промяна за адвокатите е, че се предвижда изрично заплащането на пътни разходи. „За процесуално представителство, защита и съдействие, осъществявано в съдебни и административни учреждения, находящо се извън населеното място, в което е кантората на адвоката, към възнаграждението, определено по реда на наредбата, се добавя и сумата на необходимите пътни разходи и престой, които се определят съобразно текущите потребителски цени“, се предлага да гласи нова ал. 2 на чл. 7 от наредбата.
 
Двойно заплащане за сложни дела, работа в почивни дни и спешна правна помощ
 
В проекта е заложена уредба, за която отдавна настояват адвокатите – за справедливо заплащане на труда им, когато са предоставили правна помощ по спешност или са работили в почивни дни. Сега се предвижда минималното възнаграждение в тези случаи да е двойно на предвиденото в Наредба №1.
 

istock
istock

А в друга нова разпоредба се предвижда, когато процесуалното представителство, защитата и съдействието са свързани с особена фактическа и правна сложност, минималното възнаграждение да е в двукратен размер.
 
„Когато процесуалното представителство или правната защита и съдействие са свързани с особена фактическа и правна сложност, като преценката за това се прави от съда по реда на чл. 78 ГПК, което е гаранция срещу евентуални злоупотреби“, се обяснява в мотивите.
 
Голям ръст на хонорарите за изготвяне на договори и съставяне на актове и за вписване в търговския регистър
 
За една от най-често извършваните от адвокатите работа – изготвяне на договори, споразумения и съставяне на нотариални актове и на актове по обстоятелствена проверка, се предлага значително увеличение на минималното възнаграждение. И тук отново то се изразява не само в твърдата сума, но и в добавката към нея, определена като процент от цената на договора или акта.
 
Предлага се следното: „за съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:
 
а) при интерес до 1000 лв. – 250 лв.;
 
б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 250 лв. + 3 на сто за горницата над 1000 лв.;
 
в) при интерес от 10 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 2 на сто за горницата над 10 000 лв.;
 
 г) при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 2300 лв. + 1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
 
д) при интерес над 1 000 000 лв. – 11 300 лв. + 0,5 на сто за горницата над 1 000 000 лв.;“.
 
Ако пак вземем пример с договор за 50 000 лв., в момента за съставянето му адвокатът е предвидено да получи най-малко 450 лв., а според предлаганите промени хонорарът му ще е 2500 лв. Увеличението идва най-вече от завишения процент от стойността на договора, а не от твърдата компонента на минималното възнаграждение.

Предлагат разводите по взаимно съгласие да стават пред нотариус

Освен това се изменя концепцията за заплащането на услугите на адвокатите, свързани с търговския регистър. Ако сега принципът е, че се дължи една твърда такса и за регистрация, и за вписване на промени, в проекта се предлага друго. Една тарифа за „пълния пакет“ (независимо дали се отнася за първоначална регистрация, или за промяна в обстоятелствата) – когато адвокатът и изготвя документите, и заявява вписването на обстоятелствата. И половин цена, когато само подава документите, без да ги изготвя.
 
Така сега се предлага следното минимално заплащане за подготовка на документи и заявяване на вписване на обстоятелства и обявяване на актове относно:
 
а) едноличен търговец – 250 лв.; (сега 150 лв.)
 
б) събирателно дружество – 300 лв.; (сега 180 лв.)
 
в) командитно дружество – 400 лв.; (сега 200 лв.)
 
г) дружество с ограничена отговорност – 500 лв.; (сега 300 лв.)
 
д) акционерно дружество – 1000 лв.; (сега 600 лв.)
 
е) кооперативно сдружение – 750 лв.; (сега 400 лв.)
 
ж) жилищностроителна кооперация – 750 лв.; (сега 250 лв.)
 
з) фондации и сдружения с нестопанска цел – 600 лв.; (сега 400 лв.)
 

istock
istock

Вдига се и минималното заплащане за дело за делба – от 600 лв. за всяка фаза, на 1500 лв., а когато е само на земеделски земи от 300 лв. за всяка фаза, на 750 лв. За представителство и защита по вещни искове минимумът, под който да не може да се пада вече да е 800 лв. (сега 400 лв.) за движими вещи и 1500 лв. (сега 600 лв.) за недвижимите имоти. Изрично се предвижда, че възнаграждението се определя на база пазарната цена на имотите, а ако нямат такава – на база данъчната оценка.
 
Двойно до 1000 лв. да скочи минималният хонорар за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, се предлага още в проекта.
 
6000 лв. минимален хонорар за най-тежките наказателни дела
 
Предлага се увеличение и на минималните хонорари по наказателни дела. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението става:
 
    по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 600 лв. (сега 400 лв.);
    до 5 години лишаване от свобода – 1000 лв. (600 лв.);
    до 10 години лишаване от свобода – 1500 лв. (1000 лв.);
    до 15 години лишаване от свобода – 2250 лв. (1500 лв.);
    над 15 години лишаване от свобода – 3000 лв. (2000 лв.);
    доживотен затвор – 6000 лв. (4000 лв.)
 

Адвокат критикува промените в Закона за потребителския кредит
Darikfinance

Освен това от 100 лв. на 250 лв. скача минималното възнаграждение за всеки ден заседание след първото, както и за извършване на процесуални действия в досъдебната фаза.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg