уддръжки

Данъци

Удръжки за длъжници, получаващи минимална работна заплата

Доколко по социални съображения не може да се допусне целият трудов доход на едно лице да се използва за погасяване на задълженията му, законът определя т.нар. несеквестируем доход - един минимум, който ...

1