В съответствие с Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото, валутата на Република България е еврото. Паричната единица е едно евро. Едно евро се разделя на сто цента. Това предвижда Законът за БНБ, който депутатите трябва да гласуват днес.

Предвижда се новият закон да влезе в сила от деня, посочен в Решение на Съвета на Европейския съюз за приемането на еврото от Република България.

В него е записано още, че Българската народна банка емитира и пуска в обращение евробанкноти и евромонети при спазване на правото на Европейския съюз, като банката може да емитира евромонети в обращение (разменни), възпоменателни и колекционерски евромонети от благородни метали и мед.

Банките, доставчиците на платежни услуги, издателите на електронни пари, обменните бюра, доставчиците на услуги, стопанските субекти, които участват в обработването и публичното разпространение на евробанкноти и евромонети, както и всички държавни органи и органи на местно самоуправление са длъжни да предават незабавно на Българската народна банка за извършване на експертна оценка задържаните от тях банкноти и монети, които пораждат съмнения, че са неистински или преправени. Те са длъжни да отделят негодните за наличнопаричното обращение евробанкноти и евромонети и не трябва да предоставят на клиенти такива, пише още в проектозакона.  

Когато се констатира, че банкноти или монети са неистински или преправени, същите се задържат, не се заменят, не се връщат и се унищожават от Българската народна банка.

Ще има двойно обозначаване в лев и евро на цените в магазините

Проектозаконът предвижда още управителят и членовете на управителния съвет на БНБ да са независими и да нямат право да искат или да приемат указания от институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, от Министерския съвет или от правителствата на други държави членки на Европейския съюз, както и от други органи и институции. Освен това Министерският съвет и другите органи и институции нямат право да оказват влияние на ръководството на банката.

istock
istock

Основният капитал на Българската народна банка е 1 милиард евро. Когато в баланса на Българската народна банка сумата на активите ѝ спадне под сумата на нейните задължения и на основния й капитал, министърът на финансите попълва основния капитал на банката до размера на недостига.

Ново предложение в Закона за БНБ е да се предвидят изискванията, на които следва да отговарят хората, за да бъдат назначени за служители в БНБ, като те бъдат значително разширени. Не може да бъде служител на банката човек, който е: народен представител или общински съветник, заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия, едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация, както и лице, което е в определена връзка с поднадзорно лице.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg