Приходите на банките от лихви са в размер на 2.780 млрд. лева към края на юни тази година, показват данните на БНБ за състоянието на банковата система у нас. От такси и комисиони приходите им възлизат на над 913 млн. лева.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на второто тримесечие е 18.3 млрд. лв., с 893 млн. лв. (5.1%) повече спрямо края на март. Нарастването му е обусловено главно от повишението на печалбата през отчетния период.

Печалбата на банковата система расте с 66 на сто или с 672 млн. лева на годишна база и в края на юни е в размер на 1.7 млрд. лв.,  Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 юни 2023 г. възлизат на 184 млн. лв. (при 190 млн. лв. за първата половина на 2022 г.).

Кредитите за домакинства спрямо края на март се увеличават с 1.4 млрд. лв. (4.0%), тези за нефинансови предприятия – с 1.2 млрд. лв. (2.6%), за други финансови предприятия – с 610 млн. лв. (8.6%), а за сектор държавно управление – със 111 млн. лв. (12.0%).

Прогноза: Има риск за кредитна криза

В края на юни брутните необслужвани кредити и аванси възлизат на 4.10 млрд. лв. (при 4.12 млрд. лв. в края на март), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 3.80% (при 4.05% в края на март). При представяне на показателя в широкия обхват (включващ паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане) делът на брутните необслужвани кредити и аванси е 3.13% в края на второто тримесечие и се запазва без промяна спрямо отчетения в края на първото тримесечие. Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата им обезценка) в края на юни е 2.07 млрд. лв. (при 2.05 млрд. лв. в края на март), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите е 1.98% (при 2.09% в края на март).

istock
istock

През второто тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 943 млн. лв. (0.7%) и в края на юни достигат 138.5 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинства (с 1.5 млрд. лв., 1.9%) и  тези на кредитни институции (с 1.0 млрд. лв.,11.2%). Намаляват депозитите на нефинансови предприятия (с 644 млн. лв., 1.5%), на други финансови предприятия (с 526 млн. лв., 11.1%), както и тези на сектор държавно управление (с 348 млн. лв., 7.7%).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg