Процедурата за първоначално снабдяване с евробанкноти се осъществява на принципа „вземане назаем – последващо връщане“. С оглед на това в проекта за бюджет за 2024 г. не се планират средства за производство на евробанкноти. Планирани са обаче средства за транспорт и летищни такси. Това се посочва в бюджета на БНБ за следващата година.

При определянето на необходимото за 2024 г. количество банкноти и монети са взети предвид тяхното търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на необходимите запаси от банкноти и разменни монети. Разходите за нови банкноти са в размер на 9,491 млн. лв., увеличение със 17.3% спрямо разходите по показателя в бюджета на БНБ за 2023 г. За производството на 21 млн. броя банкноти с номинал 100 лева са планирани 3,986 млн. лв. При определяне на разходите за 2024 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и отпечатването на банкнотите, уточняват от БНБ.

Разходите за производство на нови монети през 2024 г. са увеличени с 55.2% спрямо тези за 2023 г. и са в размер на 168,650 млн. лв., в това число 44,171 млн. лв. за отсичане на възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ монетна програма и за производство и доставка на евромонети, както и за опаковане на сетове с евромонети.

Планираните за 2024 г. средства за производство на разменни монети са в размер на 124,5 млн. лв., или с 22.5% повече спрямо средствата в бюджета на БНБ по този показател за 2023 г. За покриване на потребността от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2024 г. се предвижда да се отсекат 150 млн. броя разменни монети, емисии на БНБ. Планираните разходи за възпоменателни монети са по-високи спрямо 2023 г. в резултат от включването на програмата за емитиране през следващата година на четири златни възпоменателни монети от серията „Св. Богородица – Златна ябълка“ без определен тираж с тегло 7.78, 15.55, 23.33 и 31.10 г.

Одобриха проекта на нов закон за БНБ

В бюджета се уточнява още, че съгласно Закона за БНБ възнагражденията на служителите в банката не могат да са по-ниски от тези на служители със сходни функции в други банки. Резултатите от проведеното проучване на нивата на възнагражденията в банките към 1 юли 2023 г. показват, че не се налага промяна на възнагражденията на служителите на БНБ в изпълнение на изискванията, тъй като са съизмерими с възнагражденията на служителите със сходни функции в банките. Същото се отнася и за членовете на Управителния съвет на БНБ, в резултат на което месечните им възнаграждения запазват размерите си от 2023 г., както следва: 20 036 лв. на управителя; по 19 745 лв. на подуправителите и по 6582 лв. на другите членове.

С оглед на инфлационните процеси в страната и отчитайки динамиката на пазара на труда и недостига на работна сила, особено в сегмента на висококвалифицираните кадри, както и предвид необходимостта от осигуряване на кариерно развитие на служителите, възнагражденията на служителите на БНБ са увеличени с 15.1% спрямо предходната година.

istock
istock

На основание на гореизложеното и във връзка с предвиденото в бюджета за 2024 г. увеличение на средствата за възнаграждения на служителите се очаква общите средни месечни възнаграждения по групи персонал през 2024 г. да достигнат, както следва: за група „ръководен персонал“ – 10 332 лв.; за група „специалисти“ – 4903 лв.; за група поддържащ персонал – 2701 лв.

Средствата за работна заплата са планирани въз основа на следните нормативни изисквания, регламентиращи заплащането на труда, а именно: 933 лв. – размер на минималната работна заплата; 3750 лв. – размер на максималния осигурителен доход; запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване; 8% – размер на здравноосигурителната вноска (при разпределение на осигурителните вноски между осигурител и осигурено лице в съотношение 60:40). В изпълнение на нормативните изисквания, регламентиращи заплащането на труда, в бюджета са предвидени средства за допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит (по 1% за прослужена година) в размер на 402 хил. лв. и средства във връзка с предвиденото увеличение на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 3400 лв. на 3750 лв., като са заложени 554 хил. лв., се посочва в бюджета на БНБ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg