Българската икономика нараства с 2.2% на годишна база през второто тримесечие. Това е най-високият икономически ръст от първите три месеца на 2011 г. насам, показват данните на НСИ.

През месеците от април до юни, БВП се увелича спрямо предходното тримесечие с 0.4%, като достига в номинално изражение 20 290 млн. лв. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2015 г. е 17 901 млн. лeвa и се увеличава с 1.8% на годишна база.

Икономиката е движена от потребителското търсене и износа, докато темпът на увеличаване на инвестициите остава слаб.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2.1%. Инвестициите се повишават с 1.4%. А Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 3.6 и 7.5%.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 78.3%, което в стойностно изражение възлиза на 16 380 млн. лева. През второто тримесечие на 2015 г. инвестициите в икономиката възлизат на 4 787 млн. лв. и заемат 22.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.