Адвокатите на Кирил Домусчиев са завели дело за клевета срещу министъра на транспорта Христо Алексиев. Това съобщи самият Домусчиев в личния си профил във Facebook.

Бизнесменът излага всички подробности около концесията на пристанището в Бургас. И подчертава, че посочените от Алексиев числа не кореспондират на тези от отчетите на концесионера „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Домусчиев дава подробна информация инвестициите, вложени в съоръжението.

Ето цялата публикация на председателя на КРИБ: 

"ОТГОВОР НА ЛЪЖИТЕ НА ЕДИН МИНИСТЪР

Сключването на договорите за концесия за пристанищен терминал Бургас – Изток 2 и пристанищен терминал Бургас Запад (и двата част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас) е в резултат на открити публични процедури за предоставяне на концесия съобразно приложимото законодателство и при предварително определени от страна на държавата условия и критерии за участие.

Вече близо десет години концесионерът „БМФ Порт Бургас“ ЕАД успешно управлява, поддържа и развива обектите на концесия и надлежно изпълнява задълженията си по концесионните договори, включително по отношение на ангажиментите за извършване на инвестиции.

Освен първоначалните концесионни плащания и задължението за извършване на инвестиции в определен минимален размер за срока на концесиите, концесионерът „БМФ Порт Бургас“ ЕАД е поел ангажимент за заплащане на държавата на годишни концесионни плащания, състоящи се от фиксирана част и променлива част в конкретни размери, определени в договорите за концесия.
В допълнение, концесионерът се задължава да погасява и немалка част от заема на Република България към Японската банка за международно сътрудничество (т.нар. японски заем). Първоначалната инвестиционна програма по договорите за концесия на двата терминала предвижда да бъдат направени инвестиции в общ размер на 258,2 млн. лева за целия срок на концесиите. Само за периода от 2012 г. до 2020 г. концесионерът е изпълнил инвестиции в размер на 292,3 млн. лева общо и за двата терминала.

Подробна справка за тези инвестиции се съдържа в Таблица 1. Не е без значение, че голяма част от тях, а именно инвестиции в размер на 158,6 млн. лева, платени от концесионера, са се превърнали в публична държавна собственост.

Постъпленията в бюджета в резултат на концесиите в периода 2012 г. - 2020 г. възлизат общо на 77 млн. лева. От тях 35 млн. лева представляват концесионни плащания, а 42 млн. лева – платен корпоративен данък.

За сравнение, за периода от 2007 г. до 2011 г. вкл. (т.е. в периода преди концесиите) от държавното „Пристанище Бургас“ ЕАД не са постъпили абсолютно никакви приходи в държавния бюджет от концесионни плащания, дивиденти и корпоративен данък. Очевиден е приносът на концесионера за значително подобряване и модернизация на двата терминала, които, наред с другото, доведоха до многократен ръст на товарооборота на пристанище Бургас – от 1,5 млн. тона при предоставянето на концесиите до 6,2 млн. тона през 2020 г.

Обработените от концесионера товари на двата терминала за периода 2012 г. – 2020 г. са в общ размер на 41 млн. тона.

За сравнение, в същия период от пристанище Варна, оперирано от държавния оператор, са обработени 83.3 млн.тона товари. За онагледяване на ползите за държавата от концесиите на двата терминала на пристанище Бургас, по-голямото пристанище Варна не носи приходи от концесионни плащания и други концесионни такси, не може да се похвали с извършени инвестиции, съизмерими по размери и по естеството си с тези, извършени от концесионера на пристанище Бургас, а приходите от корпоративен данък от дейността на пристанище Варна възлизат едва на 6.5 млн. лева за периода от 2012 г. до 2020 г. вкл.

За същия период дружеството-оператор е разпределило и дивидент в полза на държавата в общ размер на 31.2 млн. лева.

Следователно, приходите в бюджета от пристанище Варна са в общ размер на 37.7 млн. лева, а тези от концесиите на пристанище Бургас са в общ размер на 77 млн. лева. Горното идва да покаже, че от два пъти повече обработени товари за периода 2012 г. - 2020 г., приходите за бюджета от пристанище Варна са два пъти по-малко от приходите от отдадените на концесия терминали на пристанище Бургас.

Същевременно за същия период в пристанище Варна са извършени инвестиции в размер на 98.3 млн. лева, които са три пъти по-малко от извършените инвестиции за същия период от концесионера „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Към момента на предоставяне на обектите на концесия на концесионера броят на наетите по трудов договор работници и служители е 686, понастоящем техният брой е над 800, като след предоставяне на концесиите е имало периоди, в които броят на работниците и служителите е достигал 1100.

В нито един момент концесионерът „БМФ Порт Бургас“ ЕАД не е бил в неизпълнение на ангажимента си да поддържа определения в договорите средносписъчен брой на персонала. Заслужава да се отбележи и приносът за развитието на редица малки и средни предприятия, които пряко или косвено са ангажирани с дейностите, извършвани от концесионера на пристанище Бургас. Това са все предприятия, които създават и поддържат работни места и в крайна сметка плащат данъци и осигуровки в полза на държавата. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД постоянно търси възможности за увеличаване на капацитета на пристанище Бургас чрез осъществяване на допълнителни инфраструктурни проекти извън тези, предвидени в инвестиционната програма по договорите за концесия.

Една от тези възможности, неправилно наречена от Вас „проект за удълбочаване“, е свързана с кандидатстването за европейско финансиране за изграждане на 5 нови кейови места на територията на пристанище Бургас и прилежащата към тях инфраструктура. За съжаление, на този етап този мащабен проект остава без реализация. В Приложение 1 е предоставен снимков материал, който може да онагледи каква е била разрухата в пристанището в края на 2011 г. и как изглежда то в момента.

На фона на гореизложеното считаме, че успешните концесии като форма на публично-частно партньорство са по-добрият и адекватен иструмент за управление на държавна собственост, което се доказва от ползите за държавата, сред които получаване на концесионни възнаграждения, данъци и други приходи в бюджета, развитие на инфраструктурата и управлението й от частен партньор, като в същото време последният изцяло поема оперативния и икономически риск. Концесиите на пристанище Бургас (които са най-успешните в този сектор на територията на България) са красноречив пример за такова изгодно и за двете страни партньорство.

Стремежът на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД да продължи успешното развитие на терминалите с оглед предоставяне на все по-качествени услуги на своите клиенти изисква извършането на все повече инвестиции в обектите на концесия. Поради това концесионерът се е възползвал от законовата възможност за удължаване на срока на концесиите.

Следва да се подчертае, че това удължаване не е свързано с по-ранното инвестиране на по-голяма сума в обектите на концесия, а с необходимостта от увеличаване на размера на инвестициите за повишаване конкурентноспособността на пристанището и задоволяване на все по-високите изисквания на клиентите.

Това е продиктувано и от целите и естеството на концесиите – извършване на инвестиции и гарантиране на наличност и високо качество на предоставените услуги от частния партньор „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, от една страна, и приходи от концесионни такси и данъци в полза на държавата, от друга страна.

Що се отнася до намерението за продажба на част от капитала на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, през 2020 г. „Адванс Пропъртис“ ООД, в качеството си на едноличен собственик, е ангажирало реномиран международен (базиран в Нидерландия) финансов консултант, специализиран в сделки по сливания и придобивания в областта на морския транспорт и пристанищните операции, който да организира частна тръжна процедура по евентуално привличане на инвеститор в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.

В резултат е осъществен контакт и са водени разговори с над 30 компании, потенциални инвеститори. За да се удовлетвори обществения интерес, следва да се подчертае, че одобрената от продавача за момента най-изгодна оферта не е офертата на Meridiam", обяснява Домусчиев.

"Днес за пореден път министърът на транспорта Христо Алексиев изрече куп лъжи и неистини в свое интервю, естествено за медия от групата на олигарха Иво Прокопиев. Този път обект на нападките и лъжите му е концесията на пристанището в Бургас (този човек е за втори път министър и интересно защо чак сега и точно преди избори видя нередности?!).

Ясно беше, че министърът на кръга Капитал готви по поръчка това интервю и поредната порция лъжи. Ние също получихме въпроси от Капитал. Коректно отговорихме и прилагам тук нашия отговор, като всеки може да прочете и да види как посочените от компетентния и некорумпиран министър на Иво Прокопиев и Христо Иванов числа не кореспондират на числата от отчетите на концесионера „БМФ Порт Бургас“ ЕАД.

Както ще прочетете в материала ни, аз имам повод да се гордея с постигнатото като концесионер, а не само да заведа поредното дело срещу този поръчков министър за неговите клевети и за претърпените в тази връзка вреди.

На всички е ясно кои са неговите кукловоди и как му е обещано да остане министър при едно ново правителство. Схемата е една и съща – някой казва една лъжа пред някоя от медиите на Прокопиев, те си я препечатват една от друга и след това двама юнаци – Христо Иванов и Ивайло Мирчев се появяват навсякъде и си правят евтин политически пиар на чужд гръб.

Естествено, обект на клеветите им са бизнесмени, които „не рекламират“ в медиите на Прокопиев и са успели личности, за да вдигат рейтинга на политическия му проект. Не е важно, че министърът не извади нито едно доказателство (пазел ги за съда!?).

Важно е сега предизборно да се помогне на политическите креатури на Прокопиев. А пък после решението на съда за клеветите няма да има значение. Проста схема, но явно работеща в нашето общество!

Ние с брат ми не се занимаваме с политика, инвестираме в България, строим заводи, пристанищни терминали, кораби, стадион и базите му и вместо да се концентрираме върху това, трябва да отделяме време и енергия да обясняваме, че „нямаме сестра“.

В такава среда живеем! И докато има такива олигарси и кукловоди като Прокопиев с неговите политически креатури, НПО-та и медии, бизнес средата ще е лоша и не ни чака нищо добро!
И знайте, че гласувайки за Христо Иванов и неговата партия, вие всъщност гласувате за полуфалиралия бизнесмен и олигарх Прокопиев! Вие направете своя избор!

P.S. Моля прочетете внимателно приложения материал и след това логично ще си зададете въпроса: „Защо министърът на транспорта се занимава с успешен концесионер, а не с подопечното му пристанище „Варна“?“

Днес моите адвокати заведоха първото дело за клевета срещу Христо Алексиев.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg