Комисията за финансов надзор ще дава писмена информация на ДАНС по своя инициатива или при писмено поискване от агенцията за постъпили заявления от лица, които искат да притежават участие в поднадзорните на КФН лица, ако придобиването е предмет на предварителен надзор от страна на комисията или нейни органи.

Информация ще се предоставя и за физическите лица - действителен собственик на поднадзорни на КФН лица. Става въпрос за дружества от застрахователния сектор, пенсионноосигурителния и т. н.

Това е разписано в инструкция, която уреждат условията, редът и начинът за осъществяване на взаимодействие и обмен на информация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Комисията за финансов надзор. Обменът ще става основно при предотвратяване и разкриване на посегателства, свързани с икономическата и финансовата сигурност на страната, както и при Република съмнения за пране на пари.

Още служби с достъп до банковите ни сметки и сейфове

Всички действия, предприемани в изпълнение на тази инструкция, се извършват при спазване на разпоредбите на съответните законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи условията и реда за събиране, съхраняване, обработване, използване и разкриване на сведения, представляващи банкова тайна, професионална тайна, служебна тайна, лични данни, класифицирана информация, данъчно- осигурителна или друга защитена от закон информация.

За взаимодействие и обмен на информация председателят на ДАНС определя точка за контакт, която е в специализираната дирекция, пише още в инструкцията.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase