Да се повиши още повече ръстът на възрастта за пенсия, предлагат работодателите. Трябва да бъдат предприети редица мерки за увеличаване на човешките ресурси в трудоспособна възраст, които да са насочени в 2 посоки: на първо място - реформа в пенсионната система и ускоряване на темпа на нарастване на пенсионната възраст за мъжете и жените и на второ място - облекчаване на административните процедури за внос на работна ръка от трети страни.

Това се казва в становище на Асоциация на индустриалния капитал по подготовката на бюджета за следващата година.

Според АИКБ намаляващото и застаряващо население на България поставя под риск пенсионната система и ако не бъдат осъществени необходимите реформи, тя е заплашена от финансов колапс. Необходимо е поетапно развитие на капиталовия стълб на пенсионната система, така че в дългосрочен период той да бъде капитализиран и да замести в по-голяма степен разходопокривния стълб, каквато беше и идеята на пенсионната реформа от 2000 година, която беше изоставена през 2005 г., смятат от организацията.

Резултатите от анкетата на АИКБ показват, че 52 % от членовете ни обмислят през 2024 г. да намалят броя на заетите в предприятията си, а 29 % от тях възнамеряват да запазят броя на работниците/служителите. Всеки втори анкетиран смята, че през 2024 г. възнагражденията на заетите в компанията им ще се увеличат, а 3-ма от 4-ма анкетирани смятат да намалят или да запазят размера на инвестициите на нивото им от 2023 г.

Това е сериозен сигнал, че за да успеят да преодолеят нарастващите дефицити и диспропорции в пазара на труда, значителна част от мениджърите са склонни да финансират текущи оперативни разходи вместо инвестиции в технологии и оборудване, а това, съчетано с непрекъснатото икономически несъразмерно и необосновано нарастване на МРЗ, крие съществен риск от тенденция за намаляване на конкурентоспособността на предприятията в средносрочен и дългосрочен план и в крайна сметка до декапитализация на компаниите в България.

istock
istock

От АИКБ настояват за нов подход при определянето на минималната работна заплата за страната – минималните месечни работни заплати и минималното заплащане за час да се определят чрез бипартитно колективно договаряне между браншовите (отрасловите) работодателски и синдикални организации. Договарянето да се извършва по икономически дейности, като по този начин то ще замени договарянето на минималните осигурителни доходи. За минимална работна заплата за страната би трябвало да се приема най-ниската минимална работна заплата от всички бипартитно договорени МРЗ.

Резултатите от анкетата на АИКБ показват, че 3-ма от 5-ма анкетирани членове на АИКБ смятат, че през 2024 г. минималната работна заплата и максималният осигурителен доход за страната не трябва да се променят и да останат съответно 780 лв. и 3 400 лв., един от петима анкетирани смята, че МРЗ трябва да бъде повишена до 933 лв., а максималният осигурителен доход - над 3 400 лв. и също един от петима смята, че МРЗ трябва да бъде повишена, но с по-бавен темп, до нива между 780 и 933 лв.

Колко трябва да е минималната заплата

АИКБ отново се обявява срещу продължаващото вменяване на несвойствени за бизнеса социални разходи, като например:

    Първите три дни от обезщетенията за временна нетрудоспособност. Всъщност, в редица европейски държави период на изчакване, през който не се дължи обезщетение и България следва също да възприеме тази практика;

    Платен отпуск за времето на ползване на отпуск по майчинство – АИКБ настоява да се прилага решението на Европейския съд, според което право на платен отпуск има само за периодите, през които е полаган труд;
 
    Допълнителното възнаграждение за прослужено време, т. нар. „класове“, определяни административно от МС;
 

istock
istock

Работодателите принципно не подкрепят никакви мерки за повишаване на размера на социалните помощи и обезщетения за здрави хора в работоспособна възраст. Те демотивират работната сила да се включи в пазара на труда, дезактивират и дезинтересират безработните и майките да започнат работа. И това е в момент, в който българският бизнес отчита дефицит и липса на работна ръка. Настояваме за намаляване на времето за престой на безработните лица извън пазара на труда чрез съкращаване на срока и/или размера на обезщетенията, пише още в становището.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg