Средната работна заплата у нас се е повишила с 12.1% в периода 2014 г.-2021 г. в следствие на ефекта от въздействието на европейските фондове, които страната ни получава. Това показва доклад на Министерство на финансите, който прави оценка на макроикономическите ефекти от инструментите на ЕС в България.

Документът включва оценка на Министерството на финансите – разработена с инструмента СИБИЛА 2.0 – за въздействието от усвоените до средата на 2021 г. средства по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през програмния период 2014–2020 г., като ефектите са декомпозирани  и  по отделни оперативни програми.

Симулациите показват, че в резултат на интервенциите, финансирани по оперативните програми през целия разглеждан период, се наблюдава положителен кумулативен ефект по отношение на икономическата активност на трудоспособното население, коефициентите на заетост и безработица, се посочва в доклада.

Това се дължи основно на преки ефекти от вливането на средствата в икономиката (откриване на работни места). В средносрочен и дългосрочен план се очаква да се проявят също така и косвени ефекти (намирайки изражение в повишаване на качеството на заетите и работната сила като цяло).

Последните се проявяват и в допълнително увеличаване на производителността на труда. Същевременно, нетният ефект от интервенциите върху средната работна заплата към средата на 2021 г. достига 12.1%.

Симулациите показват позитивен ефект по отношение на заетостта, като общият ефект с натрупване от 2014 г. до средата на 2021 г. е в размер на 15.6% в резултат на усвояването на средствата по линия на ЕСИФ и съответно редуциране с 6.9 п.п. на коефициента на безработица спрямо сценария без еврофондове.

МФ
МФ

Следва да се има предвид, че голяма част от реализираните през периода мерки се отразяват директно върху увеличение на заетостта, като техният ефект в краткосрочен план е по-голям, посочват от Министерство на финансите.

Над 1000 лева разлика в заплатите у нас

Според експертите за разлика от наблюдаваните предимно преки ефекти върху заетостта, работната сила и безработицата, очакваното позитивно влияние върху производителността на труда е предимно косвено.

Повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал ще рефлектира в средносрочен план в повишаване на общата факторна производителност и дълготрайно нарастване на производителността на труда в икономиката.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg