Строителство в горските територии без промяна на предназначението ще се допуска само за изграждането на съоръжения за техническа инфраструктура и сгради, свързани с управлението и опазването на горите и дивеча.

Това реши парламентът с приемането на второ четене на текстове от законопроекта за горите.

Сред тези обекти, за които ще се учредява право на строеж в горски територии без промяна на предназначението, са стълбове за въздушни електропроводи, нефто- и газопроводи, водопроводи и канализация, автомобилни горски пътища, заслони за обществено ползване, ферми за отглеждане на дивеч, риболюпилни и рибарници, както и посетителски и информационни центрове, горски и ловни кантони, контролни горски пунктове, които не включват помещения за постоянно или временно обитаване, пише БТА.

Собствениците и ползвателите на имоти в горските територии или граничещи с такива не могат да възпрепятстват извършването на ремонти и реконструкции на горски пътища.

Със законопроекта се създават шест държавни предприятия за управление на горските територии - държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица. Държавните горски и ловни стопанства са териториални поделения на тези предприятия.