През следващите месеци можем да очакваме нарастване на предлагането на нови жилища, което ще бъде предпоставка за продължаващо забавяне на годишния растеж на цените. Това е записано в тримесечният доклад „Икономически преглед“ на БНБ.

Централната банка изтъква, че освен заради повечето жилища, които ще се появят на пазара, активността на купувачите ще намалее и заради затягането на политиката на банките по отношение на ипотечните кредити.

Централната банка отчита и забавянето на ръста на цените през третото тримесечие на 2018 г., като забавянето за това тримесечие се определяше главно от цените на съществуващите жилища.

В периода юли-септември индексът на цените на жилищата (ИЦЖ) продължи да се повишава на годишна база, но с тенденция към забавяне на темпа на растеж спрямо наблюдаваните нива през 2017 г.

През третото тримесечие на 2018 г. годишният растеж на цените на жилищата възлезе на 6.3% в сравнение с 8.7% средно за 2017 г.


 

Третото тримесечие се е характеризирало с по-високи цени на жилищата на годишна база във всеки от шестте големи града в страната (градове с повече от 120 000 души население). Въпреки продължителния растеж към третото тримесечие на 2018 г. цените на жилищата остават с 18.8% по-ниски спрямо отчетените максимални стойности през третото тримесечие на 2008 г., се казва в анализа на БНБ.

Според анализаторите нарастването на цените е било в съответствие с формиралата се от втората половина на 2017 г. тенденция към подобряване на нагласите на домакинствата за покупка на жилище през следващите 12 месеца.

Годишният процент на разходите (ГПР) по нови ипотечни кредити продължи да се понижава, достигайки 4% през третото тримесечие на 2018 г. (при 4.4% средно за 2017 г.), което подобрява достъпността на жилищата за домакинствата.

Достигнатите ниски нива на лихвените проценти по нови срочни депозити също са били предпоставка за по-високо търсене на жилища, тъй като това мотивира домакинствата да търсят алтернативни инвестиционни възможности под формата на покупка на недвижими имоти.

Според резултатите от провежданата от БНБ анкета за кредитната активност на банките през третото тримесечие на 2018 г. се наблюдава слабо затягане на кредитните стандарти по отношение на жилищните кредити за домакинствата.

Запазването на тази политика на банките и евентуално продължаващо влошаване на индикатора за доверието на потребителите е предпоставка за забавяне на растежа на цените на жилищата през първите две тримесечия на 2019 г.

Динамиката на цените на жилищата оказва влияние и върху поведението на фирмите в сектора на строителството. По-високите темпове на растеж на жилищните цени спрямо разходите за строителство през първите три тримесечия на 2018 г. са предпоставка за подобряване на икономическата активност в сектора.

През първите девет месеца на 2018 г. реалната добавена стойност в сектора отчете растеж от 4% на годишна база (при 7.1% за същия период на 2017 г.). В същото време през третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради (измервани чрез разгънатата застроена площ) се увеличиха с 25.6%  спрямо съответното тримесечие на предходната година.