Земеделската земя често пъти се притежава от много съсобственици, но само един от тях има аренден договор. Това е предпоставка за различни проблеми – например неплащане на дължимата рента на всички. Какви мерки следва да предприемат останалите съсобственици, ако този, който получава рентата, бави или отказва плащанията?

Когато договорът за аренда е сключен само от един от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно Закона за собствеността, посочва адвокат Димитър Кавалджиев.

Няма пречка договор за аренда да се сключи само с единия съсобственик. Тогава рентата се изплаща на него, тъй като той е страна по договора. Ако другият съсобственик е вписан в договора, тогава и той има право да получава рента от арендатора.

От друга страна чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността гласи, че всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Тоест като съсобственик имате право на претенция (включително и по съдебен ред) за вашия дял от получаваните пари за ползването на земята по договора за аренда.

Ако се притеснявате от„самоволно“ преместване от един арендатор при друг, това няма как да стане, освен ако предишният договор за аренда не е изтекъл. Това е така, предвид чл. 3, ал. 5 от Закона за арендата в земеделието. Според него договор за аренда по ал. 4 не може да се противопостави на арендатор по договор за аренда, сключен със съсобственик на същия имот, който е бил вписан по-рано в Службата по вписванията.

За да се сключи договор с нов арендатор, договорът с предишния трябва да бъде прекратен на някакво основание. По думите на Кавалджиев, ако съсобственик има обективна причина да не одобрява новоизбрания арендатор, би могъл да се обърне към Районния съд с искане за промяна на решението за сключване на арендния договор.

Адвокат Милена Миткова допълва, че претенцията на съсобственик за неговата част от рентата може да бъде само срещу другия съсобственик, а не срещу арендатора. Освен това тази претенция по своя характер представлява обезщетение за ползване и се дължи занапред – от датата, на която другият писмено е поканен да плаща.

И не на последно място, договорът не може да се промени или развали, само защото е сключен само от единия съсобственик, без значение колко е делът ви от собствеността. Това е така, тъй като има специален закон – Законът за арендата, според който договор за аренда може да бъде сключен за цялата земя и само от един от собствениците.