Комисията за защита на конкуренцията установи картел между 17 фирми за манипулиране на обществена поръчка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, открита от кмета на Община Пловдив на 10-и март 2015 година.

Производството пред КЗК е образувано по сигнал на кмета на Община Търговище, който изпраща на Комисията информация и доказателства за договорки между участниците в обществена поръчка на общината за разпределяне на обектите, възлагани в рамките на Националната програма за енергийна ефективност.

Вследствие на получения сигнал, Комисията извърши внезапни проверки на място в офисите на трима от участниците. Иззети бяха копия на електронна кореспонденция, съдържащи данни за подобни договорки между тях и в други процедури за възлагане на обществени поръчки по Националната програма за саниране, включително и в обявената от община Пловдив процедура по обществена поръчка.

По време на проверката КЗК конституира като ответни страни и други търговски дружества и еднолични търговци, както и техни обединения, участници в обществени поръчки по Националната програма за енергийна ефективност в общините Пловдив и Гоце Делчев.

Въз основа на всички установени факти и обстоятелства, Комисията счита, че фирмите участват в картел, имащ за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарите при обследването и изготвянето на технически паспорти на сградите, на обследванията за енергийната им ефективност и на предписването на необходимите енергоспестяващи мерки.

В срок от 45 дни фирмите имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.

Проверка в регистрите показа, че 12 от фирмите са софийски. По една са от Пловдив, Варна, Плевен, Перник и Шумен.

Ето и посочените фирми:  „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, „Ивалс – Дренски“ ЕООД, „Ди Ви Консулт БГ“ ООД, „Трансконсулт – БГ“ ООД, „Полисструктор“ ЕООД, „Енерджи Про ДМ“ ЕООД, „ЗС Консултпроект“ ЕООД, „Инфра консулт груп“ ООД, „Графити“ ООД, „Енергийна ефективност“ ООД, „Супервайзер“ ЕООД, „Енерджи Ефект“ ЕАД, „ЕП Консулт“ ЕООД, „СМ Контрол“ ООД, „Българо-австрийска консултантска компания“ АД, „Корект Консултинг“ ООД, „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“.