Продажбата на имот обикновено e свързана с търсене, срещи, огледи, преговори, които ни костват време, нерви и пари. Понякога заради целия стрес около организирането на сделката човек може да забрави някой важен документ за осъществяване на дългоочакваната сделка.

Какъв пакет от документи трябва да подготвим предварително? На първо място е необходим нотариален акт или друг документ за собственост на имота. Продавачът трябва да има и данъчна оценка, която се извършва от данъчната служба.

Скица и удостоверение, че имотът не е актуван като общински са нужни, ако предмет на сделката е дворно място. Удостоверението се издава от отдел „Общинска собственост“. В случай че е имало делба на имота, трябва да се представи протоколът за делба.

Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план е необходимо, само при положение че в имота е извършено строителство, което не е отразено в нотариалния акт. Ако посоченото в документа за собственост лице е починало, се изисква удостоверение за наследници.

Пълномощно се използва в случаите, когато продавачът е възпрепятстван да присъства при организацията и изповядването на сделката и за целта е упълномощило друго лице. То разбира се трябва да е нотариално заверено.

Може да са необходими и други документи според особеностите на имота – например акт за раждане, смъртен акт, удостоверение за брак, документ за развод и т.н. И не на последно място – не забравяйте документа си за самоличност (лична карта или паспорт).

А какви документи са необходими при продажба на ипотекиран имот и закупуването му отново с ипотечен кредит? Друг важен въпрос е кога трябва да се подпише окончателният договор – преди или след покриване на кредита от купувача.

Банката може да изиска удостоверение по чл. 87, което се отнася за всички продавачи, посочва адвокат Милена Миткова. Тоест, ако става дума за семейство, всеки от съпрузите следва да си извади такова. От банката пък трябва да дадат на купувача списък с документи, които искат за имота. Като минимален набор – акт за собственост, скица, данъчна оценка.

В нотариалния акт се записва, че част от продажната цена ще бъде платена по банковата сметка на продавача с цел погасяване на ипотеката, а остатъкът (ако има такъв) ще бъде изплатен с лични средства и/или кредит.

Сумата, която банката отпуска на купувача, ще бъде платена на продавача, след като той представи удостоверение за тежести, от което да е видно, че настоящата ипотека е единствена. Като технологично време процедурата може да отнеме 10-14 дни, за да се случи всичко – заличаване на старата ипотека, вписване на новата, издаване на удостоверение. Всичко това трябва да е описано в нотариалния акт.

Фиктивната покупко-продажба между роднини са сравнително честа практика. Но това крие потенциален риск за останалите наследници в бъдеще. Например ако единият родител прехвърли имот на едно от децата си чрез фиктивна продажба, имат ли останалите право на запазена част и могат ли да оспорват сделката?

Докато родителят-продавач е жив, сделката не може да бъде оспорвана, обяснява адвокат Михаил Иванов от Софийска адвокатска колегия. Ако обаче имотът е собственост и на другия родител или е придобит по време на брака и не е наследство само на продавача, нещата стоят по друг начин.

По думите на специалиста хипотетично, при една много ниска цена на имота, все пак може да се говори за симулативна сделка. Проблемът тук е, че симулацията е един от най-трудно разкриваемите пороци на сделките въобще.