Нови правила за управление на етажната собственост подготвя Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

До 15 април т.г. на електронна поща zues2019@mrrb.government.bg могат да се изпращат предложения, експертни мнения и коментари за промени в Закона за управление на етажната собственост. 

Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане на общите части. Промените ще имат за цел и да прецизират правата на общото събрание и задълженията на собствениците.

Предвиждат се повече права и задължения на местните власти в контрола по прилагането на закона. Има идея и да се разграничи регулирането на етажната собственост от различен характер – сгради със смесено предназначение, комплекси от затворен тип, ваканционни комплекси.

На сайта на регионалното министерство в секция „Жилищна политика“, подсекция  „Етажна собственост“ са публикувани получените вече предложения от Национално сдружение „Недвижими имоти“, Българската фасилити мениджмънт асоциация и Фондация „Асансьорна безопасност“.