Хората се грижат добре за своите имоти, когато те са жилище, но често пъти забравят за тях, когато става дума за земеделска земя. Това, че земята ви е далеч от очите, не означава, че трябва да бъде и далеч от сърцето. От финансова гледна точка е голяма грешка да не се интересувате от земите, които притежавате.

Ако не заявите земята си за обработване, има законодателна възможност вашият имот да бъде предоставен за ползване на наемател/арендатор, посочва консултант Таня Китик. За целта до края на месец юли всяка година собствениците на земеделска земя и земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Всеки собственик подава декларация в съответната Общинска служба „Земеделие” по местонахождение на имота. В нея посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите – какви култури ще отглеждате върху имота (ако го обработвате лично) или дали желаете да участвате в споразумения за разпределяне ползването на имотите (ако сте собственик на имота, но не го обработвате и не сте го отдали под наем/аренда и не желаете имотът ви да се разпределя).

Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. Съгласно чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”.

Споразуменията за т.нар „бели петна“ важат само за една стопанска година. Например ако в срок до 31 юли 2016 година не сте подали декларация по чл.69 (като собственик на имота – дали ще го работите или не) и не сте го отдали под наем или аренда, то тогава е много вероятно (но не задължително) имотът ви да бъде разпределен за ползване на лице, което е заявило желание да го работи през 2016-2017 стопанска година.

И реално, ако вие желаете да обработвате имота си, то това може да стане след изтичане на стопанската година – в случая 30.09.2017 година. За да не се превърне имотът ви в „бяло петно“ и да не бъде разпределен за ползване, то следва да се съобразите с този срок и до края на месец юли 2017 година да заявите това ваше намерение в Общинска служба „Земеделие“, като приложите попълнена съответната декларация и копие на документа за собственост.

Внимавайте на кого давате пълномощни за земите си. Консултант Ренета Стоянова споделя своя личен опит – от страната на собствениците. Нейна роднина почти 10 години наред получавала рентата с пълномощно и им я изпращала. Преди една година те продали земята.

Покрай продажбата се разбрало, че роднината се е гласяла да се снабди с нотариален акт за собственост върху земята им. За целта сключила договор с кооперация за съвместна обработка, като там внесла нивата от свое име (като собственик) – първо за 5 години, a след това за още 5. За щастие собствениците продали земята преди изтичането на втория договор.

Ако роднината била успяла да изкара 10 години, можела да претендира, че собствениците не са имали никакви претенции за собственост, че са й били обещали нивата и че сумите, които им е изпращала веднъж годишно, не са били рента, а вноски по изплащането, за които са се били разбрали и т.н. В случая на пощенските записи никъде не е пишело, че парите са от рента.

От незнание или непредпазливост всяка година много хора стават жертва на подобни имотни измами, най-вече от роднини, на които са имали пълно доверие. Внимавайте и вие да не изгубите земите си по подобна схема.

Вижте още: 

Земеделска земя с много наследници – вариантите 

Придобиване на земеделска земя по давност 

Непотърсена земеделска земя в наследство