Вече сме ви разказвали за особеностите около земите, разпределени като „бели петна“. Около тях все още има някои неизвестни, например въпросът с тяхната покупко-продажба.

Много собственици се изненадват, когато научат, че земята им е дадена под аренда без да бъдат уведомени. Това означава ли, че са с „вързани ръце“?

Договор между общината и фирмата-ползвател на имота няма, категорична е консултант Таня Китик

Имотите „бели петна“ се разпределят за ползване на арендатори година за година, тъй като собствениците им не ги ползват и те пустеят. Срокът на ползването е само една стопанска година, не повече.

Ако земята ви е „бяло петно“, това по никакъв начин не ви възпрепятства да продадете имота, да го отдадете под наем или аренда или да започнете вие да го обработвате.

А относно това, че общината или друг не ви е уведомил, че имотът е даден на арендатор – това не е задължение нито на общината, нито на общинска служба „Земеделие“ или пък на ползвателя, който го работи.

По закон вие като собственик сте задължен всяка година, в срок до 31-ви юни да подадете декларация в общинска служба „Земеделие“, в която декларирате дали следващата стопанска година ще обработвате имота си.

В случай че не го направите, то тогава той отново може да бъде разпределен като бяло петно и от 1 октомври арендатор отново да го ползва законно.

Имайте предвид, че ако продадете земята след разпределението й като бяло петно и след началото на стопанската година, то купувачът на имота ще може да го ползва едва след месец септември следващата година.

Какво става, ако сте закупили имот, вече разпределен като бяло петно – новият или старият собственик трябва да получи рентата?

Ако в момента, в който сте закупили имота, той вече е разпределен като т.нар. „бяло петно“ и арендаторът вече е заплатил наемната цена по сметка на общината, тази сума може да бъде получена единствено от собственика на имота към момента на издаването на заповедта. Тя се издава от директора на областната дирекция „Земеделие“ според указанията за разпределение на плащанията, получени за бели петна в общината.

Според Китик това не е съвсем правилно, тъй като плащането на наемната цена се отнася за едно бъдещо ползване на имота, а не за минал период. Но в закона точно тази хипотеза не е регламентирана. Нейният съвет е новият собственик да подаде заявление до кмета на общината, към което да приложи копие от акта за собственост на земята.

В случай че старият собственик не е получил наемното плащане, новият може да поиска то да бъде изплатено на него. Следва обаче да се има предвид, че ако старият собственик вече е получил плащането от общината, то тогава няма как сумата да бъде платена и на новия.