Правото на собственост върху недвижим имот обикновено се придобива в резултат на сделка, по силата на която приобретателят става собственик на имота. Тогава в документа, който материализира сделката, са посочени две страни, обяснява адвокат Димитър Кавалджиев.

Редица житейски ситуации обаче са предопредилили законодателят да предвиди и други начини за удостоверяване и придобиване правото на собственост, в това число и с нотариален акт, в който се посочва само собственика.

В такива случаи обявяването на дадено лице за собственик на определен имот става от нотариус, чрез издаване на специален нотариален акт, наречен констативен нотариален акт.

КНА най-често се издава за право на собственост, но може да се издаде и за друг вид вещно право – например право на строеж, право на ползване и т.н. В законa са предвидени два вида КНА – такъв, издаден въз основа на писмени документи, и такъв, издаден по обстоятелствена проверка.

Ако сте собственик на недживим имот съгласно КНА, сигурно знаете, че такива актове са атакуеми. Има ли начин да се елиминира всяка възможност трето лице евентуално да оспори нотариалния акт, например чрез дарение или продажба на доверен човек?

Действително може да бъде заведен иск за отмяна на КНА на основание чл. 587 ГПК (Гражданскопроцесуалния кодекс), посочва адвокат Николина Митова. Дори и да „продадете“ фиктивно имота на доверено лице, вашият документ за собственост може да бъде отменен със съдебно решение и въз основа на него и последващите сделки да не породят правно действие.

КНА по писмени доказателства може да падне в съда, само ако се атакуват (оспорят) самите писмени доказателства, допълва консултант Ренета Стоянова. Тях пък може да оспори само лице, което също разполага с писмени доказателства, че е собственик на дадения имот.

Ако се стигне до съд, и двете страни трябва да представят писмените си доказателства, както и документи от историята на имота, послужили за издаване на писмените доказателства. Който представи по-убедителни доказателства, той печели.

Вижте още: 

Покупката на имот от собственик в чужбина

Защита на имущество при следващ брак