Голяма част от купувачите на имоти приемат изповядването на сделката като края на всички ангажименти, с които е обвързано придобиването на жилище – особено тези, които купуват имот за първи път. Ако ви предстои покупката на ново жилище, е добре да се запознаете с процедурите след придобиване на собствеността и да се уверите, че сте уведомили съответните дружества за настъпилата промяна, обясняват експертите от Forton homes.

Деклариране на имота
 

Като нов собственик на недвижимо имущество една от първите ви задачи е декларирането му пред общината за облагане с годишен данък. Независимо дали сте закупили жилище, придобили сте го по наследство или сте го получили чрез дарение, декларирането на имота за новата му собственост е от задължителен характер.
 
Законът за местните данъци и такси /ЗМДТ/ урежда правилата, които се отнасят до облагането с данък на недвижими имоти – това включва не само имоти, придобити при покупко-продажба, но и такива по наследство, чрез дарение и по безвъзмезден начин, независимо от това какъв тип е жилището и коя е годината на строителство. До 01.01.2019 г. бе задължително декларирането да се осъществи в двумесечен срок от изповядването и вписването на сделката в Агенцията по вписванията и да се подаде данъчна декларация за облагане с годишен данък – от всеки, в това число и от юридическите лица.
 
От 01.01.2019 г. обаче отпадна задължението за лицата да декларират придобитото недвижимо имущество в съответната община, като отговорник за извършването на процедурата към тази дата е нотариусът. Негово задължение е да изпрати към общината информация за извършеното прехвърляне на правото на собственост в 7-дневен срок от сключването на сделката, за да бъде определен и начислен данък върху имота. Това не само отнема от новия собственик отговорността за предаването на декларацията, но и му гарантира сигурност, че при попълването няма да бъдат допуснати грешки, а срокът за входиране няма да бъде изпуснат. Ако обаче имотът не е бил деклариран преди 01.01.2019 г., продавачът /настоящият собственик/ следва да го направи чрез подаване на Декларация по чл. 14 от ЗМДТ, като в този случай собственикът на имота ще бъде санкциониран и ще трябва да заплати дължимите за имота данъци за последните 5 години.
 

shutterstock

Нотариусите имат отговорността да изпращат информация към общинската администрация, а Службите по вписванията да уведомяват съответната община в 7-дневен срок за прехвърлените, изменените, учредените или прекратените вещни права върху недвижими собствености. В едномесечен срок от получаване на уведомлението от Службата по вписванията, служителят в общинската администрация определя годишния данък върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, и уведомява данъчно задължените лица.
 
Важно е да се отбележи, че при новопостроените жилищни сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък. Необходимите за определяне на данъка в новопостроени сгради или на самостоятелни обекти в тях данни се предоставят от възложителя на строежа, в двумесечен срок след подписан Акт 14, т.е. след завършването на сградата в груб строеж.
 
Ако става въпрос за наследени по завещание или по закон имущества, то те се облагат с данък върху наследствата. При откриване на наследство наследниците по закон или по завещание, или заветниците, или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация. Тя се входира в общината по последното местожителство на наследодателя.

Данъчни облекчения според ЗМДТ
 
Законът за местни данъци и такси /ЗМДТ/ предвижда определени облекчения при определянето на данък в два случая. Първото облекчение се отнася до имот, който се явява основно жилище. В този случай на задълженото лице се полага правото от 50% намаление от размера на данъка. Във втория случай данъчно облекчение се прилага за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност между 50% и 100%. В тази ситуация намалението на данъка е в размер от 75%, като ако бъде платен до 30 април, се ползва допълнителна отстъпка от 5%.

40% от доходите на всеки пети у нас отиват за ток, вода и парно

Прехвърляне на партидите за режийни услуги
 
Едно от първите неща, които следва да направите след покупката на жилище от предишен собственик, е да прехвърлите всички партиди за режийни услуги на ваше име. Така си гарантирате спокойствие по отношение на това, че няма да ви се налага да покривате възможни неплатени битови сметки на предходните собственици.

Как да проверите за тежести върху имота, който купувате

Електроенергия 

За да бъде възможна пререгистрацията на битов потребител към енергодружеството , е необходимо да се уверите, че всички стари задължения са платени и покрити. В случай че всичко е наред, можете да пристъпите към пререгистриране, което се извършва в център на дружеството и за което е необходимо да подадете документи. Това са заявление-бланка, която ще получите и попълните на място, клиентски номер /ИТН на клиента/, документа ви за самоличност, както и този на лицето, което прехвърля партидата. Разбира се, необходимо е да представите и документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – такъв, например, е нотариалният акт.

Софийска вода
 
При промяна в собствеността на имота е необходимо да уведомите и Софийска вода за настъпилата промяна. Това може да се извърши както от новия собственик на имуществото, така и от предходния. За целта трябва да се обърнете към един от центровете за обслужване на клиенти на Софийска вода в срок от до 30 дни от датата на промяна на собствеността на жилището. Разбира се, и тази процедура изисква предварителна подготовка на документация, като в този случай трябва да представите клиентски номер към Софийска вода на предишния собственик и актуален отчет на водомерите на имота и документ за собственост на имота (нотариален акт или удостоверение за наследници). На място от вас ще изискат да попълните заявление. След подаването на всички тези документи процедурата се счита за приключена.

istock
istock

Топлофикация София
 
Според Общите условия на за продажба на топлинна енергия за битови нужди от Топлофикация София, новият собственик е задължен да уведоми дружеството за настъпилата в собствеността промяна в срок от до 30 дни от датата на промяна на притежанието. Това се случва след като се обърнете към Търговския отдел на обслужващия район и при предоставянето на необходимата за тази цел документация. Тя включва попълването на заявление по образец, което можете да откриете и изтеглите от Интернет страницата на дружеството, както и с представяне на копие от нотариалния акт и нотариално заверен споразумителен протокол за уреждане на годишната изравнителна сметка. По-подробна информация можете да получите като се свържете с клона в съответния район, обслужващ имота. Там  ще се извърши и смяната на партидата, а услугата е безплатна.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg