Покупката на имот от търг е колкото изгодна сделка, толкова и рискована сделка. Например след покупка на земеделска земя от ЧСИ, нейният арендатор може да откаже да заплаща рента на новия собственик. Причината – наличие на аренден договор със стария и направено авансово арендно плащане, равняващо се на пълното арендно плащане за целия период на договора. Важи ли този договор и за новия собственик и какво може да се направи?

Да, договорът за аренда, сключен от стария собственик, важи и за новия, твърди консултант Таня Китик. Поради прехвърляне на собствеността на земеделската земя купувачът се явява приобретател на арендования обект на договора и оттук нататък замества арендодателя като страна по договора за аренда. (чл.17, ал.2 от Закона за аренда в земеделието).

Участниците в процедурата по закупуването на земеделската земя от ЧСИ следва да бъдат своевременно информирани за наличието на тежест върху имота. В случая – вписан договор за аренда на земеделска земя.

Консултантът съветва новият собственик да се информира от Служба по вписванията (СП) за наличието на договор за аренда, вписан по партида на неговия имот. Ако съществува такъв, от СП може да получи копие и да се запознае с условията по него. В договора ще са отразени начинът на плащане на рентата, както и срокът, в който е платима.

За разлика от покупката на жилище от ЧСИ, което се освобождава от тежести след изплащане на дължимата сума, със земята нещата стоят по друг начин. Получава се така, че новият собственик на земята носи отговорност за действията на стария. Защо се случва това?

Договорът за аренда продължава действието си и при промяна на собствеността, предупреждава консултантът. Това, че имотът е закупен от ЧСИ няма отношение към договора за аренда.

Приобретателят на имота трябва да изчака да изтече действието на договора за аренда. Ако не е съгласен с така действащия договор, може да се обърне към съда за решаване на спора.

 

Очакваме Вашите въпроси и запитвания по казуси на pariteni@netinfocompany.bg. Ние ще търсим нужните Ви отговори и ще предлагаме ефективните решения според експертите в съответните области.