Всеки се жени с идеята да е завинаги, но по стечение на обстоятелствата понякога човек сключва и следващи бракове. Ако имате определено имущество, при последващ брак вероятно ще искате да защитите правата на децата си. Как да стане това?

Възможните варианти са два, посочва адвокат Милена Миткова. Или прехвърляте парите по сметка на децата си, или правите завещание (най-добре нотариално), с което им завещавате имуществото си или пък точно изброени вещи (имот, пари).

Брачният договор също дава финансова сигурност. Интересно е да разгледаме какви условия при унаследяване предлага „режимът на разделност“ при слкючен брак между двама с деца от предходни бракове.

Режим на разделност, значи че всичко, което всеки от съпрузите придобива на свое име, е негова лична собственост и другият съпруг няма дял. При смърт се прилага Законът за наследството, като евентуалият режим на разделност по време на брака променя само дяловете на наследниците от вещите.

Например, ако няма режим на разделност и единият съпруг купи жилище и в акта е записано само неговото име, то е собственост и на двамата съпрузи. След смъртта на единия, неговата половина се дели между наследниците. Ако има режим на разделност и единият съпруг купи жилище, то жилището е изцяло негово и след смъртта му цялото се дели между наследниците.

Какво обаче се случва с децата на другия съпруг? Дели се само между наследниците на починалия, каквито не са чуждите деца, подчертава Миткова. В случая, наследници по закон са преживелият съпруг и деца на починалия съпруг.

Или, ако сте женени и всеки има деца от предишен брак, но нямате общо дете – ако почине съпругът ви, наследници сте му вие и неговите деца, но не и вашите от друг брак. Ако починете вие, наследници на всичко ваше са съпругът ви и вашите деца, но не и неговите от предишен брак.