Интервю с Радостин Бакърджиев, CFA, портфолио мениджър на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт. ЕЛАНА Еврофонд и кои са действията, които през трудната 2022 г. му донесоха първа позиция в категория „Смесен консервативен фонд“ в ежегодната класация на Investor.bg.

Изминалата 2022 г. бе белязана от редица икономически и геополитически фактори, които разклатиха стабилността на финансовите пазари и поставиха редица предизвикателства пред инвеститорите.

На фона на тази волатилност наблюдавахме спадове в редица класове активи и рядко срещани явления като едновременното понижение на стойностите, както на акции, така и облигации, например. Новата 2023 г. донесе глътка позитивизъм, но какво може да очакваме и какви са правилните инвестиционни стратегии?

Повече за възможностите за спестовен план в ЕЛАНА Еврофонд, може да прочетете тук.

ЕЛАНА Еврофонд следва консервативна инвестиционна стратегия, което означава, че залага на нискорискови активи като държавни ценни книжа и корпоративни облигации. През 2022 г. видяхме исторически спадове при този клас активи. Как се представя фондът на фона на тези трудни пазари?

Миналата година бе изключително тежка за финансовите пазари. Наблюдавахме повсеместни спадове, както при акциите, така и при облигациите. Дори един добре диверсифициран инвеститор реално нямаше къде „да се скрие“ от настъпилата буря. Фокусът на ЕЛАНА Еврофонд е Европа, което допълнително утежни нашата мисия. Старият континент беше най-силно ударен от войната в Украйна. Привнесеният ценови шок от енергоносителите принуди Европейската централна банка най-накрая да сложи край на експеримента с отрицателните лихви, но това става точно в момент на анемичен ръст или дори икономическо свиване. На този фон към края 2022 ЕЛАНА Еврофонд се понижава с 7.89% от началото на годината. Това представяне, обаче, значително надминава това на релевантния бенчмарк, който губи близо 16.45% през годината.

Всъщност за доброто представяне на фонда говори и наградата, която той получи наскоро. ЕЛАНА Еврофонд взе първа позиция в категория „Смесен консервативен фонд“ в ежегодната класация на Investor.bg. Какви са стратегиите, които осигуриха този приз на фона на една волатилна 2022 г.?

В ЕЛАНА Фонд Мениджмънт философията ни винаги е била да се стремим да постигаме добра доходност, съобразена с поетия риск. Затова не се поколебаваме да ограничаваме риска, когато имаме притеснения за ставащото по пазарите. През изминалата година целяхме да не държим висока дюрацията на портфейла (не наблягахме на по-дългосрочни книжа). Бяхме внимателни за кредитното качество на емисиите, в които инвестирахме. Инвестициите ни в акции са по-нисковолатилни. Поддържахме наличен и кешов буфер, който от една страна намалява потенциалните загуби, а от друга предоставя възможност за покупки на по-добри цени. Всичко това, съчетано с някои разумно премерени рискове ни помогна да ограничим загубите в тази толкова тежка среда и да се представим много по-добре от бенчмарка на фонда.

Какви са очакванията ви за движенията при облигациите в кратко и средносрочен план? Може ли скоро да очакваме възстановяне и положителни резултати от консервативните стратегии?

Краткосрочното прогнозиране на финансовите пазари е много спорно. През последните месеци наблюдаваме известно възстановяване при облигациите, но дали това ще продължи не е ясно. Европейската централна банка все още е далеч от нормализирането на паричната политика, така че има какво още да очакваме по това направление. Спадовете в облигациите през 2022 година, обаче, увеличават привлекателността на консервативните стратегии в средносрочен план. Тъй като в общия случай облигациите са ценни книжа с определени и фиксирани плащания (освен ако не възникне кредитно събитие), спадът в цените им директно означава по-висока очаквана доходност до техния падеж. Това е така, защото вече плащаме по-малко (цената на облигацията), а през живота на емисията очакваме същите постъпления както и преди. Тук има и едно условие. И това е емитентите все пак да имат нужните ресурси да посрещнат своите задължения, когато те настъпят. Т.е. да не се стига до дефолт, което вече ще значи перманентна загуба на вложени средства. Колкото по-колеблива е икономическата обстановка, толкова този риск става по-съществен. Затова в днешната ситуация е важно книжата да са внимателно и професионално подбрани и да сме спокойни за финансовото състояние на техните емитенти. 

Издайте малко от кухнята, в какво инвестира фондът всъщност? Кои са топ 5 на индустриите, които покрива и какъв е географският му обсег?

ЕЛАНА Еврофонд е с фокус Европа и инвестира основно в книжа деноминирани в евро и български левове. Винаги сме се стремели да поддържаме добре диверсифициран портфейл в рамките на инвестиционната политика на фонда. Ако трябва да отличим някои индустрии към момента това са финансовата (заради доброто съотношение на риск и доходност) и енергетиката (заради стабилното положение, в което се намира секторът). Освен това имаме и прилична експозиция към държавни ценни книжа на страни-членки на Европейския съюз.

Ако можехте да отличите една инвестиция на фокус за ЕЛАНА Еврофонд, коя би била тя и защо?

Заради устремния ръст на лихвите в Европа миналата година беше много тежка за инструментите с фиксиран доход и разбираемо и нашият портфейл не беше пожален. Въпреки че ЕЛАНА Еврофонд инвестира предимно в облигации, фондът има и скромни позиции в акции. В средата на миналата година усетихме накъде отива ситуацията с енергийната криза и увеличихме експозицията си към енергийния сектор. Тогава добавихме към портфейла ни акции на TotalEnergies. Total е една от най-големите интегрирани петролни компании в Европа. Последната година и малко се оказа много добра за компанията, а акцията ни донесе над 50% ръст за този период.

Какви са плановете ви за ЕЛАНА Еврофонд за 2023 г.?

И през 2023 г. ще полагаме усилия да правим това, което и досега – ЕЛАНА Еврофонд да минава леко през сътресенията и да носи приличен доход в добрите периоди. В такава динамична обстановка е трудно да се правят планове, които да не подлежат на сериозни изменения. Това, което можем да направим, е внимателно да следим променящата се среда и да се адаптираме бързо към нея. Възможности винаги се появяват. Важното е да сме готови да реагираме в подходящия момент и така да носим добри резултати за нашите инвеститори.

Вижте дали ЕЛАНА Еврофонд пасва на Вашият личен инвеститорски профил с нашата анкета:

Специалистите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт с удоволствие ще ви предоставят безплатна консултация, пишете на spesti@elana.net, потърсете на тел. +359 2 81 000 65, или използвайте чат опцията на нашия уебсайт: elana.net/fund-management
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с основния информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспеката на фонда.