Банковите фалити и екстремната помощ за финансовите институции от централните банки показаха, колко са актуални облигациите по време на пазарни сътресения. Но българските инвеститори започнаха да проявяват интерес към дълговите книжа още в средата на миналата година.

Причината е, че доходът на облигациите се покачи паралелно с промяната на лихвите в САЩ. Книжа с добра доходност има и в Европа. Да, те не могат да бият огромната инфлация в България, но двуцифрените проценти в цените скоро ще преминат в по-ниски и за съжаление по-устойчиви равнища за години напред.

Облигациите са един сравнително непознат финансов инструмент у нас. Те имат специфики, които всеки инвеститор трябва да познава, за да избегне загуби и да максимизира печалбата си от инвестиране в дългови книжа. 

Какво са облигациите?

Това са ценни книжа, които удостоверяват, че инвеститор е дал заем. Издателят на облигациите може да е правителство, компания или финансова институция и получава парите при емитирането им. А на вторичния пазар, откъдето най-често купуват индивидуалните инвеститори, се прехвърлят пари от новия собственик на облигацията към предишния ѝ държател. Издателят ѝ дължи сумата по заема по номинална стойност в момента на падежа ѝ плюс съответните лихви за периода.

Може да срещнете още и годишното лихвено плащане с термина „купон“, което е процент от номинала на облигацията. Не трябва да се бъркат понятията „купон“ с доходност. Когато новият купувач придобие облигация, той вече има правото да получи тези плащания. И тъй като е платил конкретна цена, знае колко ще получи и от там може да изчисли доходността на инвестицията си, като събере всички приходи от лихви и евентуалната разлика с цената на покупката. Затова облигациите са известни още и като книжа с фиксиран доход, защото покупката им и задържането до падеж „фиксират“ дохода.

Ето какво се случва при покупка на облигации. Нека вземем за пример 7-годишна облигация на Румъния в евро. Емисията е много популярна сред инвеститорите, защото е голяма. Размерът ѝ е два милиарда евро и лесно се намират облигации на пазара.

Доходността ѝ в момента е 6.48%, а годишното лихвено плащане /наречено купон/ е 3.624%. Това означава, че всеки купувач „фиксира“ тези 6.48% годишно по следния начин: текущата цена е 84 за 100 номинал, тоест при покупка на 10 000 евро номинал се плащат 8 400 евро. Всяка година има лихвено плащане на 26 май и се получават 362.40 евро /3.634% от 10 000 номинал/. А разликата до „фиксирания“ доход ще се получи при изплащането на заема на 26 май 2030 г. Тогава собствениците получават цялата сума по номинал плюс последното лихвено плащане. Тоест, 10 000 плюс 362.40 евро.

Повече за важните условия, на които трябва да обърнете внимание:

Корпоративни облигации

Вероятно сте чували, че има и облигации на компании. Това е корпоративен дълг и е алтернатива на държавните ценни книжа. Рискът, разбира се, е по-висок, но от там идва и по-високата доходност. Ето две емисии корпоративни облигации за сравнение. Компанията за разплащания Visa има книжа също с падеж през 2030 г., но емисия в долари. Нейната доходност е 4.35%, а цената е 86.80 от 100 номинал. Лихвеното плащане е 2.05% годишно, но на два пъти. Минималният размер на инвестицията е 20 000 долара. Компанията за стрийминг Netflix има облигация с падеж 15 ноември 2028 г. и доходност 5.25%. Разликата в доходността идва от възприятието на инвеститорите коя компания е по-стабилна. В нашия пример това е Visa. Но емисията на Netflix е интересна с това, че има по-висок купон /5.875%/ и от там цената ѝ е 103 от 100 номинал. Тоест, купувачът ще получава доходността по нея разделена на два пъти в годината и при падежа ѝ ще има плащането по номинал. Тъй като и тази емисия има минимум от 20 000 долара, покупката е за 20 600 долара, два пъти в годината ще се получават 587.50 долара, а в края на периода за държане и 20 000 от облигацията. На практика, тези 600 долара платени сега над номинала ще се върнат под формата на по-високи лихвени плащания спрямо доходността до падеж.

За кого са подходящи?

Това е първият въпрос пред всеки инвеститор – подходящи ли са за мен книжа с ниска и гарантирана доходност, заради която трябва да ги държа до падеж? Или постепенно ще се превърна в трейдър на дългови книжа в търсене на капиталови печалби? Защото доход от 3-5% на повечето ДЦК на САЩ и европейските страни не са атрактивни за инвеститори, които искат да се приближат до средно годишно равнище на доходност от 8-10% за акциите на развитите пазари. Ако откривате себе си в профила на инвеститор с желание да запази инвестицията си, имате хоризонт от поне 3-5 години и нямате желание да правите промени за този период, разгледайте различните емисии или се консултирайте със специалист.

Вторият важен аспект при инвестициите в облигации е свързан с минимумите за сделки. Ако вече сте разгледали различни емисии книжа, вероятно ви прави впечатление, че за някои от тях минималния размер на номинала за сделка е 10 000 в съответната валута, а за друга е 200 000. По-ниските стойности са характерни за книжа на страни от ЕС или САЩ. А съответно най-високите за доларови книжа от „екзотични дестинации“ като Индонезия и Египет. Разликата се дължи на обемите на емисиите и на популярността им сред европейските инвеститори. За инвеститор с намерения да добави облигации в портфейла си е от значение минималният размер за покупка. Например, за сума от 30 000 евро е възможно да се купят две или три различни емисии на страни от Европа. Така към сигурността на емитент като Германия, може да се добави повече доход от облигациите на Унгария или Румъния.

Доходност и рискове

По-високата доходност на облигация, както и на всички активи по принцип, означава, че с инвестицията е асоцииран по-голям риск. Когато става дума за държавни облигации, рискът от неплащане на задълженията клони към нула. В най-негативния случай за собствениците на облигации, дългът се преструктурира и част от дълговете биват опростени – най-често срещано при високо задлъжнели и фалирали държави. Поради това е препоръчително инвестициите в облигации да отчитат задлъжнялостта и бюджетните дефицити на държавите. Необходим е и добър анализ при покупка на облигации на компании. Българските инвеститори сега се насочват към облигациите на държави в Европа, които имат по-малка задлъжнялост от средното за ЕС, но и дават по-висока доходност от 2-2.5% от считаните за най-сигурни германски книжа.

Разходите за инвестиция

Облигациите не се търгуват на борса, а на междубанков пазар. Това означава, че се използва посредничеството на брокер, който да потърси на пазара съответното количество и да сключи сделка от името и за сметка на своя клиент. Покупката и продажбата се оскъпява, като комисионите са по-високи в сравнение с търговията с акции. Но тъй като инвестицията в облигации за 3-5 години най-често се държи до падеж, ще има една комисиона за покупка. Безплатно ще бъдат получени средствата след изтичането на заема.

Данъчното облагане за облигациите обаче има някои тънкости. Тук може да научите спецификите за 2022 г. за всички финансови инструменти. Лихвените плащания за облигации от Европейското икономическо пространство не се облагат. Но върху капиталовите печалби има данък у нас. Няма да има данък, ако покупката е на цена по номинал или по-висока, защото няма да има и капиталова печалба. Но повечето облигации на пазара сега са емитирани през последните няколко години и имат ниски лихвени плащания, а доходността им се формира от това, че се купуват значително под номинала. Например, 7-годишна облигация на Румъния с купон от 3.6% ще струва 8 450 за 10 000 номинал. Тази разлика в цената се тълкува като капиталова печалба и дори при падежа ѝ ще се дължи данък върху 1 550 евро. При нови емисии с доходност, която съвпада с годишното лихвено плащане, този проблем не съществува. Например, облигациите на Netflix.

Как става инвестирането в облигации?

Ако сте се запознали с цялата информация какво са и как може да инвестирате в облигации, вече знаете необходимите стъпки. Първата е сключването на брокерски договор с посредник, който ви дава възможност за търговия с облигации. А след депозирането на съответната сума за покупка, идва ред на контакта с брокер по телефон или електронна поща, за да се постави поръчка и осъществи сделката. А след това, когато дойде време за получаване на лихвата по купонните плащания или за главницата на облигацията, парите автоматично пристигат и може да се нареди прехвърлянето им към банка или те да се реинвестират.