БВП за Q4 расте с 3.6%, а за 2008 г. с 6%, сочат експресните оценки на НСИ.

Четвърто тримесечие на 2008 година

Според експресните тримесечни оценки на НСИ реалният растеж на БВП е 3.6% за четвъртото тримесечие на 2008 г. В номинално изражение БВП достигна до 18 059 млн. лв. в текущи цени

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 14 846 млн. лв. в текущи цени. В сравнение с четвърто тримесечие на 2007 г., брутната добавена стойност реално се увеличава с 2.9%.

Растежът на БВП през четвъртото тримесечие на 2008 година се дължи основно на високия темп на нарастване на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 20,6 % повече в сравнение с четвърто тримесечие на неблагоприятната за селското стопанство 2007 година. В сравнение със същия период на миналата година, реалния растеж на добавената стойност в сектора на услугите е 3,2%, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 0.1%.

 

2008 година

През 2008 година реалният растеж на БВП е 6% в сравнение с предходната година. Оцененият текущ обем на БВП за 2008 година възлиза на 66 096 мил. лв. Брутната добавена стойност за икономиката е 54 303 млн. лв. и реално превишава с 6.2% достигнатото ниво през 2007 година.

От страна на производствената система, оценките за аграрният сектор показват реално  увеличение на добавената стойност с 23.4%, отраслите на индустриалния сектор създават с 3.9% повече добавена стойност отколкото през 2007 година. Добавената стойност в сектора на услугите реално нараства с 5.7%.

*Медотологически бележки

През 2008 година НСИ работи по проект за внедряване на експресните оценки на брутния вътрешен продукт. В съответствие с програмата на проекта са разработени експериментални оценки за равнището и динамиката на БВП за четирите тримесечия на 2008 година.

В ръководството на Евростат за тримесечни национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: „най-ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на системата на националните сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове, след края на отчетното тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни показатели на националните сметки”

Експериментално разработените експресни оценки за четвърто тримесечие на 2008 година са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки – текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и индекси на физически обем спрямо съответния период на предходната година.

Съгласно календара на статистическите изследвания, НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за четвърто тримесечие на 2008 г. на 11.03.2009 г.