Средно около 20 хиляди лева годишно е получил един служител в отдел „Рибарство и аквакултури” на ДФ „Земеделие” при обработен половин проект по оперативната програма в сектора. Това съобщи изпълнителният директор на фонда Калина Илиева, която се позова на доклад на Сметната палата. Той касае финансовото управление на ведомството и обхваща периода януари 2008 – юни 2009 година. Изплатените възнаграждения и бонуси са били нереално големи, като само през декември 2008 година е допуснато раздаването на над 2 млн. лв., допълни Илиева.

В доклада се посочва още, че е липсвал контрол при разходването на средствата за издръжка на фонда. Най-големи заплати обаче са си раздавали служителите от отдел „Рибарство и аквакултури”, докато в същото време оперативната програма е буксувала сериозно, коментира Илиева. „Тук при нас за целия период са постъпили едва шест заявки за плащане. Това изчислено в одитирания период показва, че по половин проект са обработвали експертите, като за сметка на това са получили около 20 000 лв. възнаграждение”, коментира Калина Илиева.

От Сметната палата установяват, че през почти целия одитиран период не е осъществяван контрол при изплащането на заплати и други възнаграждения, като не е била прилагана системата на двойния подпис върху ведомостите.

Сериозни слабости са констатирани и при управлението на Програмата за развитие на селските райони. За период от година и половина са били усвоени едва 8.71% от договорените средства по програмата. „Средно за периода на одита са били необходими 237 календарни дни за едно заявление от неговото подаване от страна на бенефициента в регионалните звена до представянето му в София пред комисия по одобрение”, обясни шефката на Фонд „Земеделие”.

Под 3000 са проектните предложения по програмата, които остават за обработване, от заварени близо 11000, уточни Калина Илиева.

От доклада става ясно още, че са допуснати и сериозни злоупотреби при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки. В резултат от проверката за конфликт на интереси, разпоредена от Калина Илиева в края на октомври, към днешна дата от длъжност са отстранени общо 18 служители от фонда.

От ръководството на фонда представиха резултатите и от доклада на ЕК по отношение на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 до юли 2009 г. В него са констатирани три основни забележки, част от които касаят промяна на нормативните разпоредби на програмата и изкуственото създаване на условия, така че да се превишат лимитите на програмата.