22 % е ръстът на премиите в общото застраховане за януари – ноември 2008 г. в сравнение със същия период на предходната година, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Размерът на премиите до ноември 2008 г. е над 1.3 млрд. лева.

При животозастраховането ръстът е с 18.5 %, като за посочения период премиите са над 241 млн. лева. Общо за застрахователния сектор ръстът е 21.5 %.

Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки - Автокаско /47.8%/ и Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС /22.9%/ или общо 70.7% от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия" и „Щети на имущество", премийният приход, от които възлиза на 221 млн. лв., или 16.9% от общия премиен приход.

Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор на годишна база в абсолютна стойност се изчислява на 235 730 хил. лв., като най-голям принос в него от 123 574 000 лв. има застраховка „Автокаско", следвана от „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" от 75 млн. лв. и „Пожар и природни бедствия" от 11 млн. лв.

Над 100% ръст на премийния приход на годишна база се отчита по застраховки „Правни разноски", „Заболяване" и „Релсови превозни средства".

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователните дружества към края на месец ноември 2008 г., продължава да заема застраховка „Живот" и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 180 432 000 лв. и формират 74.7% от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 7.0% в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на почти на 17 млн. лв.

Най-висок ръст на премийния приход от 34.4% на годишна база се реализира по застраховка „Злополука".